Gå til hovedinnhold
Geo-, bio- og kjemikartlegging

MAREANO-tokt i 2013

Hele seks fartøy skal delta på MAREANO-tokt i 2013. I Norskehavet skal det blant annet kartlegges ved eggakanten (der sokkelen går ned i dyphavet), her varierer dybden fra 200 meter til om lag 1000 meter. I Barentshavet skal den norske delen av det tidligere omstridte området langs grensen mot Russland på 200-300 meters dyp undersøkes.

Områdene som kartlegges gjennom MAREANO-samarbeidet, blir først kartlagt med multistråle-ekkolodd. Resultatene fra denne delen er detaljerte dybdemodeller som igjen er utgangspunkt når områdene på havbunnen som skal undersøkes med ulike redskaper velges ut. Resultatene fra disse prøvene brukes for eksempel til å lage detaljerte kart over sårbare naturtyper og sedimentforhold.

Les mer om kartlegging.

Biologi-, geologi- og miljøgiftprøver 2013

Innsamling av biologi-, geologi- og miljøgiftprøver starter 12. juni med forskningsskipet ”Johan Hjort” i MAREANOs mest omfattende toktsesongen hittil med 62 toktdøgn. Kursen settes mot eggakanten utenfor Nordland, mens Barentshavet, Mørebankene og kystnære områder utenfor Nordland står for tur i august–oktober.

Flere forholdsvis små områder skal kartlegges i 2013 (se kart nedenfor). Toktsesongen starter i et område kalt Skjoldryggen på eggakanten utenfor Nordland, der ca. 6000 km2 skal kartlegges i perioden 12.–30. juni. Omtrent 60 stasjoner á 700 meters lengde skal undersøkes med video, mens det blir tatt geologiske, biologiske og kjemiske prøver fra 12 stasjoner.

Neste tokt starter 31. juli. Da går "G.O. Sars" fra Tromsø med kurs for den sørlige delen av det tidligere omstridte området i Barentshavet. De to siste årene har MAREANO samlet inn omfattende dybde/terreng-data fra dette området, og turen er nå kommet til geologi, biologi og miljøgifter/kjemi. I løpet av toktets 22 døgn skal det også her etableres 12 prøvepunkter for fysisk innsamling av sedimenter og bunndyr, i tillegg til om lag 60 videolinjer. Informasjon om dyp og terreng, samt biologiske og geologiske data brukes bl.a. til å modellere frem naturtypene i de kartlagte områdene. Resultatene blir presentert i egne kart på www.mareano.no så fort dataene er ferdig analysert.

I perioden fra 22. september til 11. oktober skal Iverryggen, Sularevet, Storegga nord, gjenstående deler av Mørebank-området fra 2012, samt det kystnære området mellom Vikna og Kristiansund kartlegges. Områdene er vist i figuren nedenfor.

 alt
Kart over områdene som skal kartlegges av MAREANO ved geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i 2013, vist som orange arealer. Grønt areal ble undersøkti 2012. "EK": eggakant.

Dybdekartlegging 2013

Dybdekartlegging foregår alltid i forkant av geologi-, biologi- og kjemikartleggingen. Blant annet fordi data fra dybdekartleggingen danner grunnlag for å bestemme plassering av prøvepunkter på det neste toktet. De detaljerte dybdedataene er også viktige for å styre videoriggen over havbunnsterrenget.

Områdene som skal dybdekartlegges i Norskehavet i 2013 er vist i figuren under. Forsvarets forskningsinstitutt sitt fartøy "H.U. Sverdrup II" startet toktet 6. april, og skal sjømåle på Aktivneset ved Mørebanken frem til 2. mai. Kartverkets fartøy "Hydrograf" skal sjømåle for MAREANO fra 8. mai til 26. juni, og skal dekke ytre deler av Vestfjorden, Sklinnabanken og Sklinnadjupet. Det tyske firmaet Fugro OSAE skal sjømåle EK Storneset og Haltenbanken senere i sommer. Aktivneset er det området som haster mest, da geo/bio/kjemi-toktet gjennomføres allerede høsten 2013.

alt
Orange arealer viser områder som skal dybdekartleggs i Norskehavet i regi av MAREANO i 2013.

Dybdekartleggingen i tidligere omstridt område er allerede i gang med to fartøy fra FOSAE. Områdene som skal dekkes er vist i figuren nedenfor.

alt
Områder som skal dybdekartleggs i Barentshavet i regi av MAREANO i 2013.

Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråleekkolodd som er montert under båten. Les mer om dybdekartlegging.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16/908 21 630