Gå til hovedinnhold

Tema

3D Perlekjederevet 2m

Bioklastiske sedimenter

Bioklastiske sedimenter er et begrep benyttet til å beskrive karbonatholdige sedimenter bestående av skjelett/skall fra døde organismer. På kontinentalsokkelen finner vi bioklastiske sedimenter som har et høyt innhold av rester av steinkoraller. Disse sedimentene danner mange steder hauger og rygger, ofte med levende koraller.

Metopa glacialis

Biomangfold

Biomangfold er et generelt begrep for å beskrive mangfold av livsformer, arter og de samfunn de utgjør. Dette mangfoldet kan beskrives på ulike nivåer for å klassifisere livet i naturen.

Lilla steiner på havbunnen.

Bunnhabitater

Havbotnen i Noreg har eit variert miljø, med ulike marine landskap frå djuphavsfjell langs Den midt-atlantiske rygg til skjergard og fjordar i kystområda. I dei ulike landskapa finst det mange forskjellige botnhabitat. Habitat er område med eit karakteristisk miljø som er eigna for ein eller fleire karakteristiske arter. Habitatet til eit samfunn av mange arter kallar vi ein biotop.
 
Stony sand bottom

Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Hva er egentlig materialet som dekker havbunnen, og som gjør at noen områder gir et godt feste for koraller og svamper, mens andre områder vrimler av børstemark og slangestjerner? Bunntypen er viktig i mange sammenhenger - derfor er bunnsedimenter (kornstørrelse) et av Mareanos mest etterspurte kartprodukter.

Bunnsedimenter

Dannelse av bunnsedimenter

Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag. 

Fotomontasje av fartøy som djupnekartlegg havbotnen. Strålane frå multistråle-ekkloddet dannar ein vifteform frå båten ned til botnen. Ein terrengmodell er redigert inn på havbotnen.

Dybdekartlegging

I regi av Mareano har Kartverkets sjødivisjon ansvar for å skaffe dybdedata i de områdene som skal kartlegges av Mareano-programmet.

Lopheliarev med sjøtre

Kaldtvannskoraller

Korallreva og korallskogene i djupet har mange likheitstrekk med tilsvarande naturtyper i grunne, varme strok. Dei fargerike kaldtvasskorall-naturtypene er levestad for eit fantastisk rikt dyreliv og er danna av rundt fem arter hornkoraller og steinkorallen Lophelia pertusa.

marine landformer 2

Marine landformer

Havområda utanfor Noreg framviser eit vidt spekter av landformer som varierer i alder frå nokre få år til fleire millionar år, og i størrelse frå berre nokre centimeter til fleire titals kilometer.

kart

Marine landskap

I Mareano kartlegges de store trekkene i havbunnstopografien under navnet Marine landskap. Landskapsklassifiseringen foregår gjennom en automatisert GIS-prosess som følger definisjonene til Naturtyper i Norge (NiN). 

arsen kart

Miljøkjemi og forurensning

Sjøbunnen mottar forurensning, og sedimentene utgjør et betydelig lager for miljøgifter. Sedimentene kan derfor fungere som kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i organismer.

NorKyst800 UVmean 2010 web

Modellering av straumar ved havbotnen

Straumane ved havbotnen har stor påverknad på korleis botnen ser ut og kva dyr som kan leva der. Det er vanskeleg å måle straumane ved havbotnen over store område, men betre modellar gjer at dei kan bereknast nokså nøyaktig. I Mareano vert resultata brukt i arbeidet med å lage naturtypekart.

Backscatter screenshot Norsk

Relativ bunnhardhet

Bunnreflektivitet gir en indikasjon på om bunnen er relativt hard eller myk. Bunnreflektivitet er en type data som samles inn samtidig med detaljerte dybdedata ved hjelp av multistråleekkolodd. Denne typen data er til stor nytte ved framstilling av bunnsedimentkart.

MareanoBK Koralltetthet HI korall v2 (4)

Sannsynlige forekomster av korallrev

Kaldtvannskorallrev er sårbare økosystemer som finnes i store deler av norske havområder – spesielt på midtnorsk sokkel og i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms.  De er bygd opp av steinkoraller og er levested for et rikt dyreliv. Etter hvert som korallene vokser og dør, dannes haugformede rev med korallmateriale som kan gjenkjennes på detaljerte dybdedata.

kartutstnitt sedimentasjonsmiljo

Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag.