Gå til hovedinnhold

Kjemidata: NGU og HI

multicore

En multicorer med prøvemateriale av sedimenter fra havbunnen.

Mareano har samlet inn sedimentprøver siden 2006 som en del av kartleggingen av sedimentsammensetningen og miljøtilstanden av norsk havbunn (Mareanos kjemiprogram). Disse prøvene analyseres systematisk for en rekke parametere, inkl. fysiske egenskaper samt uorganiske og organiske komponenter, i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Resultatene fra disse analysene sammenstilles i årlige rapporter fra NGU (fysiske egenskaper og uorganiske komponenter) og fra HI (organiske forbindelser).

Mareanos kjemiprogram har i tillegg analysert tilsvarende sedimentprøver samlet inn av HI i 2003-2004, før Mareano-kartleggingen formelt startet i 2005.

Mer om tungmetaller og andre uorganiske miljøelementer i marine sedimenter finner du her:

Datasettet viser innholdet av tungmetaller og andre uorganiske miljøelementer (inkludert svovel, barium, arsen), samt mengden av mikroplastpartikler i marine sedimenter. I tillegg gir datasettet informasjon om kornstørrelsessammensetning, innhold av organisk karbon og karbonat. 

Mer om organiske forbindelser i marine sedimenter finner du her:

Datasettet viser innholdet av hydrokarboner og andre organiske forbindelser, som persistente organiske miljøgifter (inkludert nye miljøgifter), i marine sedimenter.

Sedimentprøver for geokjemiske analyser på NGU og HI er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder. Prøvetettheten varierer avhengig av lokalisering. Det er større prøvetetthet i fjorder og kystnære områder, mens det i åpne havområder er lavere prøvetetthet.

Kontaktpersoner

Stepan Boitsov
(organiske forbindelser)
922 44 996

Henning Jensen
(fysiske egenskaper og uorganiske komponenter)
73 90 43 05