Resultater

Kartlagt 2006-2012

Kartlagte områder i perioden 2006–2012 utenfor norskekysten og det tidligere omstridte området i Barentshavet. I sistnevnte område ble det startet dybdmålinger i 2011, mens biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking starter i 2013. Røde punkter er videostasjoner (700 m lange linjer), mens sorte punkter viser stasjoner med fysisk datainnsamling (grabb, slede, bomtrål, multicvorer).På kartet MAREANO-stasjoner er det flere detaljer om stasjonene.

Siden oppstarten i 2005 har MAREANO i henhold til geografiske føringer i forvaltningsplanene for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen Stm.nr. 8 (2005-2006), Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Stortingsmelding nr. 10 2010-2011) og Norskehavet (Stortingsmelding nr. 37 2008-2009) kartlagt havområdene utenfor Vest-Finnmark, Troms (Tromsøflaket, Troms III, Eggakanten), Troms II), Nordland (Nordland VI og VII), samt utvalgte arealer inklusiv Mørebankene utenfor Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Se kartfigur under.

Det er utviklet egne standarder for hvordan MAREANO-kartleggingen skal utføres og  resultatene blir fortløpende tilgjengeliggjort som kart på www.mareano.no. Resultater er også levert til Faglig forum og Overvåkingsgruppen for norske havområder. (Fisken og havet nr. 1b, 2013). I 2012 og 2013 opparbeides materiale for leveranse av resultater til oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Les mer:

Dybdekart

Dybdekart

Totalt er det målt opp ca. 104 000 km2 nye dybdedata i MAREANO-regi i perioden 2005-2012 (se figur under). I tillegg er det benyttet eksisterende data fra Forsvaret, oljeindustri og Olex AS. Både nymålte data i regi av MAREANO og data fra andre blir brukt til å lage terrengmodeller og skyggerelieff av havbunnen som fortløpende blir lagt ut på MAREANOs nettsider for innsyn og på Norge digitalt (www.geonorge.no) for nedlasting.

Les mer:

alt
Oversikt over områder som er dybdekartlagt i regi av MAREANO 2005-2012, samt dybdedata fra andre kilder.

Havbunnskart

Kart over havbunnen

Havbunnskart med informasjon om bunntyper og bunnsedimentenes sammensetning foreligger for Nordland VI og VII, Troms II og III, Eggakanten, Tromsøflaket og Vest-Finnmark.

Resultatene viser at de grunne sokkelområdene er dominert av sand og grus, med finkornede sedimenter i lokale forsenkninger. På kontinentalskråningen og i dyphavet spenner sedimenttypene fra sandig grus øverst i kontinental-skråningen til mudder på dyphavssletten, ofte innblandet med rasavsetninger (grus, stein og kompakte sedimenter). Sedimentasjonsmiljøkartet viser hvilke områder som er preget av erosjon eller ikke-avsetning, og i hvilke områder det foregår avsetning. Bunnreflektivitetskartet viser hvor hard eller bløt bunn forekommer, og brukes bl.a. til å velge ut stasjoner for miljøkjemi- og forurensning. Landskapskartet er basert på klassifikasjonssystemet Naturtyper i Norge, og viser at landskapstypene kontinentalsokkelslette, marine daler, jevn kontinentalskråning, marine gjel og dyphavssletter dominerer.

Les mer:

Dominerende arter

Artsmangfold og naturtyper

MAREANO kartlegger artsmangfold og naturtyper. Resultatene er tilgjengelig som ferdige kart via MAREANOs startside.

Kart med biologisk informasjon/biomangfold er lagt ut på nettsidene og er spesifisert for fauna innsamlet i ulike økologiske nivå. Artsmangfold for fauna er derfor spesifisert på de ulike redskaper som er benyttet. De mest dominante artene ("topp-ti") for hvert redskap er tilgjengelig mht. antall individer og biomasse. Bekreftet registrerte korallforekomster finnes i ferdig kartfremstilling, der også korallforekomster utenfor MAREANO-områdene er vist. Det er en generell tendens til at artsmangfold er forholdsvis høyt på sokkelen med maksimalverdier inne ved kysten og på sokkelkanten. Artsmangfoldet avtar med økende dyp.

Figuren viser stasjoner der dominerende arter er lagt inn som pdf-filer. Dersom du går inn på selve kartet, kan du klikke på den stasjonen der du ønsker data.

Les mer:

SumPAH_2006-2017 1.png

Miljøkjemi og forurensning

Miljøkjemi og forurensning er undersøkt ved over 200 lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet, både på sokkelen og skråningen ned til >2000 m dyp når det gjelder Norskehavet. Resultatene er publisert i fagrapporter på www.mareano.no, og viser at havmiljøet i de undersøkte områdene er overveiende rent, med lave konsentrasjoner av miljøgifter. Konsentrasjonene av PAH og enkelte tungmetaller har imidlertid naturlig forekommende, til dels stor, variasjon. Litt forhøyete verdier av forbrennings-PAH er registrert mange steder i sedimenter avsatt i moderne tid. Menneskeskapte organiske miljøgifter, inkludert nye miljøgifter som for eksempel PFAS, er kun funnet i spormengder i åpent hav. Det er nylig også utført analyser av mikroplast, og foreløpige resultater viser forekomst av mikroplast i alle prøver tatt ved forskjellige lokaliteter. ​​​​​​​

Les mer:

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Frithjof Moy
478 00 024

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik
908 21 630