Gå til hovedinnhold

Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag.

Eksempel på kart over Sedimentasjonsmiljø fra kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Lofoten.

Kartet er framstilt med utgangspunkt i kartene over bunnsedimenter (kornstørrelse og dannelsesmåte), og viser i første rekke hvor det er erosjon og avsetning av sedimenter, og hvordan strømforholdene er på havbunnen. Områder med avsetning av finkornete sedimenter (slam og sandholdig slam) finnes først og fremst i de dype områdene. I grunnere områder kan det være lokal erosjon av finkornete sedimenter på høydedrag, mens sand avsettes i le av høydedrag og i områder der strømstyrken avtar.  

Strømerosjon dominerer i de grunneste områdene, men også her kan det avsettes mer finkornete sedimenter i forsenkninger. Der bunnstrømmene er sterke vil det ofte ligge igjen et utvaskingslag av sandholdig grus, stein og blokk på havbunnen. Styrken på bunnstrømmene indikeres av kornstørrelsen til sedimentene; slam viser svake strømmer, mens mer grovkornete sedimenter eller erosjon tyder på sterkere strømmer.

Bunnstrømretningen kan finnes ved å studere fordelingen av sedimenter i forhold til erosjonsområder og avsetningsområder. Dersom transporterte sedimenter avsettes kun på den ene siden av et isfjellpløyemerke, viser dette at strømmen kommer fra denne siden og avsetter sedimenter i le.

Korallrelaterte bioklastiske sedimenter representerer områder med lokalt høye avsetningsrater, primært fra biogen produksjon, med en mindre komponent av leire, silt og sand som tilføres med havstrømmer og fanges i skjelettstrukturen til korallene. Modellering av bunnstrømmer viser store variasjoner i strømretning og strømstyrke.

Kartleggingen av sedimentasjonsmiljø utføres i henhold til Mareanos standard for geologisk havbunnskartlegging og godkjente prosedyrer for kartframstilling og kvalitetskontroll.

Kontakt

Bilde av Reidulv Bøe

Reidulv Bøe

Norges geologiske undersøkelse
Geolog og forsker
99091737
Bilde av Lilja Rún Bjarnadóttir

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728