Gå til hovedinnhold

Biologiske data frå Havforskingsinstituttet (HI)

Korall

Artsdatabasen Marbunn

I Marbunn får du tilgang til metadata om tokt og stasjoner som har blitt undersøkt gjennom MAREANO og mulighet til å laste ned denne informasjonen. Informasjonen blir vist på kart og kan lastes ned på en excel-fil.

Metadatabase for fauna og miljødata

Oversikt over kva for datasett i Havforskingsinstituttet sin metadatabase som inneheld resultat frå MAREANO.

Modellering av bunnstrømmer

Bunnstrømmer har stor påvirkning på hvordan bunnen ser ut og hvilke dyr som kan leve der. Det er vanskelig å måle bunnstrømmen over store områder, men bedre modeller gjør at disse kan beregnes forholdsvis nøyaktig. I Mareano brukes resultatene i arbeidet med naturtypekart. For tilgang til modellresultat fra NorKyst-800, kontakt  Vidar S. Lien eller Jofrid Skardhamar, begge ved Havforskingsinstituttet.

R1536VL1585 00 24 10 06c

Rådata for grabb-rapport

På oppdrag frå Mareanos programgruppe leverte Havforskingsinstituttet i april 2018 ein rapport der dei kvantitative fangsteigenskapene for liten og stor grabb blei sammenlikna. Liten grabb samlar inn sediment frå eit botnareal på 0,1 m2, mens stor grabb har eit innsamla areal på 0,25 m2.

Bakgrunnen for prosjektet er at Mareano sidan oppstarten i 2006 og fram til og med 2017 har brukt stor grabb i kartlegginga av norske havområde, og det har vore behov for å finne ut om desse grabbresultata kan samanliknast med data innsamla med liten grabb av petroleumsindustrien ved overvaking av forureining rundt offshore-installasjonane på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone. Undersøkinga er gjennomført for å klargjere om Mareano sine faunadata innsamla med grabb kan bidra med grunnlagsdata for petroleumsindustriens rutinemessige offshore-overvaking.

Tenestene kan fritt brukast under følgjande vilkår

  • Ønskjer kunden/brukaren å inkludere Havforskingsinstituttet sine karttenester/data i eigne løysingar, skal dei tilrettelagde karttenestene nyttast direkte. Registreringsskjema bør også fyllast ut.
  • Oppgi alltid kilde ved bruk av våre karttenester/data.
  • Kontakt Havforskingsinstituttet om du vil bruke karttenester/data til kommersielle formål.

URL for tilkopling til WMS- og WFS-server: http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data, gå til http://maps.imr.no/geoserver/web/ – Velg layer preview – søk etter kartlaget du ønskjer å laste ned, velg shape file nederst i boksen Select one.

Merk: Bruk Firefox ved nedlasting.

Filer kan også bestillast på nmd_gis@imr.no.

For å se kva for temakart som er tilgjenglege, bruk kartklientene:

Metadata til ein del kartlag er tilgjengeleg på geonorge.no

R166VL185 00 02 09

Kontaktinformasjon

Biologiske data

Dataeier: Havforskningsinstituttet
Order data

Frithjof Moy

Forskningssjef
478 00 024

Beate Hoddevik

Kommunikasjonsansvarlig
Havforskningsinstituttet
908 21 630