Om MAREANO

Steinur på kanten av Malangsgrunnen, en fiskebanke utenfor Kvaløya, nord for Senja i Troms. Den har et dyp på omkring 200 meter.

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige faglige driften. Det overordnete ansvaret for gjennomføringen av MAREANOs aktiviteter ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet. Den øverste ledelsen av MAREANO ligger i styringsgruppen som består av representanter fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

Bevilgede midler i:

 • 2019: 109,2 mill. kroner
 • 2018: 107,3 mill. kroner
 • 2017: 105,7 mill. kroner
 • 2016: 98,9 mill. kroner
 • 2015: 94 mill. kroner
 • 2014: 91,7 mill. kroner
 • 2013: 90,5 mill. kroner
 • 2012: 88,4 mill. kroner
 • 2011: 96,4 mill. kroner
 • 2010: 51,5 mill. kroner
 • 2009: 51,5 mill. kroner
 • 2008: 32,6 mill. kroner
 • 2007: 32,6 mill. kroner
 • 2006: 23,6 mill. kroner
 • 2005: 5 mill.kroner
kart_om-mareano.jpg

Kartlagte områder 2006 – 2013. Røde punkter viser stasjoner som kun er kartlagt ved bruk av videorigg (Campod), mens svarte punkt viser stasjoner der alle MAREANOs innsamlingsredskaper er benyttet (også grabb, bomtrål, slede).

Første fase: 2006–2010

MAREANO bidro i denne perioden med betydelig kunnskap i henhold til forventnignene i Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, som kom i 2008.

I 2011 ble forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revidert, og MAREANO bidro til et bedre kunnskapsgrunnlag overfor bl.a. norske myndigheter og deres fremtidige vurdering om petroleumsvirksomhet bør igangsettes i Nordland VII, Troms II og rundt Eggakanten (se kart). Disse områdene var derfor prioritert i kartleggingens første fase.

Andre fase: 2011–

Ekstra innsats ble satt inn på Nordland VI i 2011–2012, og på bakgrunn av behovet for data til oppdatering av Forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014 startet kartleggingen på midtnorsk sokkel i Norskehavet i 2012. I 2011–2012 startet kartleggingen av det tidligere omstridte området i Barentshavet ved gjennomføring av innledende dybdekartlegging ved bruk av multistråle ekkolodd. Biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking i dette området starter i 2013 og ventes avsluttet i 2019.

Hovedprodukter

Fram mot neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet skal MAREANO levere:

 • Informasjon om bunntyper, naturtyper og geologiske forhold
 • Informasjon om fordeling av bunnfauna, dyresamfunn og biologisk mangfold og produksjon
 • Miljøstatus for sedimentene
 • Detaljerte dybdekart
 • Database og karttjeneste med systematisert informasjon om norske kyst- og havområder
 • Kunnskapen fra MAREANO rapporteres gjennom fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen, og gjennom stedfestet informasjon og tekst/illustrasjoner på www.mareano.no og www.geonorge.no