Gå til hovedinnhold

Om Mareano

Steinur

Organisering

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige faglige driften.

Det overordnete ansvaret for gjennomføringen av Mareanos aktiviteter ligger hos programgruppen, som ledes av Miljødirektoratet.

Den øverste ledelsen av Mareano ligger i styringsgruppen, som består av representanter fra fire departementer: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

Hovedprodukter

Fram mot oppdateringer av forvaltningsplanene for norske havområder skal Mareano levere:

  • Informasjon om bunntyper, naturtyper og geologiske forhold
  • Informasjon om fordeling av bunnfauna, dyresamfunn og biologisk mangfold og produksjon
  • Miljøstatus for sedimentene
  • Detaljerte dybdekart
  • Database og karttjeneste med systematisert informasjon om norske kyst- og havområder
  • Kunnskapen fra Mareano rapporteres gjennom fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen, og gjennom stedfestet informasjon med tekst og illustrasjoner på www.mareano.no og www.geonorge.no​​​​​​​

Mareano-konferansen arrangeres annethvert år, og fungerer som en arena for dialog med brukerne.

kart om mareano

Kartlagte områder 2006 – 2013. Røde punkter viser stasjoner som kun er kartlagt ved bruk av videorigg (Campod), mens svarte punkt viser stasjoner der alle Mareanos innsamlingsredskaper er benyttet (også grabb, bomtrål, slede).

Første fase: 2006–2010

Mareano bidro i denne perioden med betydelig kunnskap i henhold til forventnignene i Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten, som kom i 2006.

I 2011 ble forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten oppdatert. Mareano bidro til et bedre kunnskapsgrunnlag overfor blant andre norske myndigheter og den framtidige vurderingen av en eventuell petroleumsvirksomhet i Nordland VII, Troms II og rundt Eggakanten (se kart). Disse områdene var derfor prioritert i kartleggingens første fase.

Andre fase: 2011–

Siden 2011 har fokuset utvidet seg til å omfatte andre deler av Norskehavet. En ekstra innsats ble satt inn på Nordland VI i 2011–2012, i tillegg til en kartlegging av det tidligere omstridte området i Barensthavet.

På bakgrunn av behovet for data til oppdatering av Forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014, startet kartleggingen på midtnorsk sokkel i 2012.

Fra 2017 er kyst- og fjordområder på Svalbard blitt prioritert, og fra 2019 også dypere deler av Norskehavet. Kartleggingen i Norskehavet er en direkte oppfølging av kunnskapsbehovene som ble påpekt i Forvaltningsplanen for Norskehavet (St.meld. 37, 2008-2009) og i Oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. 35, 2016-2017).

IMG 3337

Bevilgede midler

År Beløp i millioner kroner
2021 100,2
2020 98,3
2019 109,2
2018 107,3
2017 105,7
2016 98,9
2015 94,0
2014 91,7
2013 90,5
2012 88,4
2011 96,4
2010 51,5
2009 51,5
2008 32,6
2007 32,6
2006 23,6
2005 5,0
Sum alle år 1 277,4