Gå til hovedinnhold

Dybdekartlegging i 2021 ute på anbud

I år vil Mareano-programmet dybdekartlegge tre mindre områder i Barentshavet. En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 8. mars 2021.

Kontrakten har en verdi på 13 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen er satt til 7. april 2021.

Mareano har planlagt å dybdekartlegge tre områder i Barentshavet som til sammen dekker 2793 km2; på Spitsbergenbanken og Hopendjupet. Denne kartleggingen skulle gjennomføres av Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) forskningsskip «H. U. Sverdrup II», men fartøyet har likevel ikke anledning til å gjennomføre oppdraget som planlagt. Derfor er en anbudskonkurranse lyst ut på Doffin og TED:

Spitsbergenbanken

Områder på Spitsbergenbanken som skal sjømåles, er valgt for å videreføre arbeidet med å kartlegge særlig verdifulle og sårbare områder ved polar tidevannsfront. Dybdedata fra planlagte transekter vil danne grunnlag for å se videre på utbredelsen av naturtypen «brunpølsebunn». Transektene springer ut fra områder som allerede er kartlagt (boks NS05, se kartillustrasjon lengre ned).

Rundt Spitsbergenbanken er det tre fronter med ulikt opphav og ulik struktur som påvirker biologisk produksjon og aktivitet i områdene. Spesielt tidevannsfronten gjør området til en «hotspot» for biologisk produksjon. Det er høy primærproduksjon om våren og et viktig beiteområde for sjøfugl og fisk (Faglig forum for norske havområder, 2019).

Hopendjupet

Naturlige gasslekkasjer fra havbunnen i Hopendjupet skal kartlegges. Derfor der det planlagt å sjømåle ca. 1200 km2 i dette området. Arbeids- og sosialdepartementet har bedt Miljødirektoratet om å, i samarbeide med Petroleumstilsynet, få bedre oversikt over mulige metanlekkasjer fra og rundt borede brønner, samt naturlige lekkasjer fra havbunnen der det ikke er boret.

Oljedirektoratet har med bistand fra NGU, over lengre tid kartlagt naturlige gasslekkasjer i Barentshavet ved hjelp av data fra Mareano. Barentshavet skiller seg ut som et havområde med ekstremt mye gasslekkasjer. I den forbindelse er Hopendjupet identifisert som et område som det er stor interesse for å få kartlagt.

Kartutsnitt av Barentshavet hvor områder som Mareano-programmet planlegger å dybdekartlegge i 2021, er markert. Kilde: Kartverket/Mareano
BARENTSHAVET: De gule boksene er områder som Mareano-programmet har planlagt å dybdekartlegge i 2021. Kilde: Kartverket/Mareano

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848