Gå til hovedinnhold

Ut i Polhavet

Aldri før har MAREANO kartlagt havbunnen så langt nord. Lite sjøis i 2018 gjorde det mulig å dybdekartlegge på sokkelen nord for Svalbard – så langt ut i Polhavet som ekkoloddet opererte effektivt.

Havbunnskartleggingsprogrammet MAREANO kartlegger et transekt fra innerst i Rijpfjorden på Nordaustlandet til sokkelskråningen ut i Polhavet nord for Svalbard.

MAREANO har prioritert områdene ved Svalbard fordi det er ønskelig å kartlegge disse på et tidligst mulig stadium. Både for å kunne observere framtidige endringer, primært som følge av varmere klima, og for å kartlegge områder hvor det ikke er fiskeriaktivitet i dag, men som kan være aktuelt for fiskeri i nær framtid. Fiskeriforvaltningen arbeider med et forslag til nytt forvaltningsregime i havområdene rundt Svalbard.

Rijpfjorden- og Kongsfjorden-transektene er primært klimatransekter, mens boksen på sokkelkanten (SK01-SK09 i figuren under) og Kvitøyrenna primært kartlegges med tanke på mulig fiskeri.

kartmodell
KORRIDOR: Kart over Svalbard og havområdene rundt. Korridoren (transektet) MAREANO kartlegger, består av områdene Rijpfjorden indre, Rijpfjorden midtre, SK07 og Rijpfjorden ytre. Datasettet RF-ytre ligger lengst mot nord og er en del av Rijpfjorden-transektet. Forkortelser: RF = Rijpfjorden, KF = Kongsfjorden, SK = sokkelkant. Kilde: Kartverket/MAREANO

 

Fra Rijpfjorden og ut i Polhavet

Rijpfjorden-korridoren ble dybdekartlagt med multsitråle-ekkolodd i 2017 og 2018. Flere fartøy har vært med på dybdekartleggingen. I 2017 ble toktet i Rijpfjorden ytre stoppet av sjøis, men i 2018 var det mindre sjøis, så det var ikke begrensningen. Fra sokkelen nord for Svalbard blir det dypere når man går nordover ut i Polhavet. På sjømålingstoktet med Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) fartøy H.U. Sverdrup II, utstyrt med ekkoloddet EM712, ble det i 2018 kartlagt ned til 3400 meters dyp. Der ble toktet avbrutt, siden det var lite effektivt å bruke EM712 på dypere områder.

grafikk, modellert havbunn
SOKKELEN I POLHAVET: Oversiktsbilde over sokkelen nord for Svalbard med datasettet «Rijpfjorden ytre» som ligger nord for Nordaustlandet på Svalbard. Synsvinkel fra nordøst mot sørvest. Bakgrunnsdata fra GEBCO viser Svalbard og havområdet rundt. Grafikk: Kartverket/MAREANO

 

grafikk, modellert havbunn
SOKKELKANT: Fargekodet skyggerelieff av datasettet «Rijpfjorden ytre» nord for Nordaustlandet på Svalbard som viser deler av sokkelkanten nord for Svalbard. Fargen angir dybden, som varierer fra 200 meter (gul-brun) oppe på sokkelen ned til 3400 meter (blå) nede i Polhavet. Synsvinkel fra nordvest mot sørøst. Området er sjømålt av FFIs fartøy MS H.U. Sverdrup II i oktober 2018. Bakgrunnsdata fra GEBCO. Grafikk: Kartverket/MAREANO

 

Les mer

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848