Gå til hovedinnhold
 DSC0441

MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard

Toktdagbok: På dette toktet blir det også tatt prøver for kjemiske analyser av sedimenter i fjordene rundt Svalbard. Prøvene skal også analyseres for mikroplast.

MAREANO har levert data på miljøgifter i sedimenter fra Barentshavet og Norskehavet siden 2006. Både organiske miljøgifter og tungmetaller blir analysert. På dette toktet blir det i tillegg for første gang også samlet prøver spesifikt for mikroplast-analyse.

Kart
Prøvene på dette toktet samles i Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard.

Miljøgifter kan analyseres i finkornete bunnsedimenter (leire og silt), der de er bundet til sedimentmatrisen som en del av organisk materiale. Slike prøver egner seg også for undersøkelser av mikroplast. Vi samler derfor prøver i bløtbunnsområder der det pågår aktiv sedimentavsetning.

MulticorerMulticorer
En tom multicorer på vei ned (til venstre), og en full multicorer på vei opp (til høyre).

Prøvetaking
En sedimentprøve blir tatt ut av multicorer.

Prøvetakingsredskapet multicorer brukes til å hente opp sedimentkjerner. Som navnet antyder kan man samle inn flere kjerneprøver av gangen, opptil seks sedimentkjerner for å være nøyaktig. Kjernene kan være opptil 50 cm lange. Tre av disse deles opp i skiver som er 1 cm tykke og fryses ned om bord. Senere blir de analysert for tungmetaller på NGU og for organiske miljøgifter på HI. Resten av sedimentkjernene lagres i uberørt tilstand, direkte i multicorer-rørene som forsegles med en gang etter at de er tatt ut av multicoreren. To av disse forseglete kjernene skal brukes til mikroplast-analyse, mens den tredje lagres i NGU sitt arkiv.

Sedimentprøve i forpakning
En forseglet sedimentkjerne valgt ut til mikroplast-analyse.

 

Mikroplast-undersøkelser

Plastpartikler som er mindre enn 1-5 mm i diameter defineres som mikroplast. Avhengig av analysemetode, kan nedre grense for mikroplast-bestemmelse være på 10 mikrometer eller lavere. For å skille så små plastpartikler ut fra resten av sedimentene kreves det en spesiell prosedyre. Dette utføres på et spesielt tilpasset renrom på laboratorium, hvor de forseglete kjernene først åpnes slik at de ikke blir kontaminert med mikroplast på land. Etter det kan man utføre visuelle undersøkelser med kraftig mikroskop for å bestemme og telle plastpartikler. Deretter kan man utføre videre kjemiske analyser for å bestemme hvilke typer plast man finner. Dette kan gjøres for eksempel med infrarød-spektroskopi (IR).

Mikroplastprøve
Slik kan en mikroplast-prøve se ut under mikroskopet.


MAREANO har tidligere utført en pilotstudie, der mikroplast ble bestemt i sedimentprøver fra forskjellige steder i Barentshavet og Norskehavet prøvetatt i tidligere år. Resultatene har påvist mikroplast i samtlige prøver, også fra ganske fjerne områder. Dette tyder på at plasten kan transporteres over store avstander uten å forsvinne fra miljøet. Derfor gruegleder vi oss til å se resultatene for våre prøver etter hvert, særlig fra de nordligste områdene i Rijpfjorden på Nordaustlandet. Rijpfjorden er en del av Nordaustlandet naturreservat, som er et verneområde med store miljøverdier og som ikke skal utsettes for menneskelig påvirkning. Hvis vi finner miljøgifter og mikroplast i Rijpfjorden, vil dette vise at fjerne strøk uten menneskelig aktivitet likevel kan bære spor av forurensning fra andre steder på kloden.

Kontaktpersoner

Børge Holte, HI
Toktleder/biolog

Lilja Rún Bjarnadóttir, NGU
Ansvarlig geolog

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630