Gå til hovedinnhold
forurensning1

De fleste miljøgiftene er under nivåene som antas å kunne føre til effekter på de mest sårbare delene av økosystemet. Foto: Mareano

Stabilt nivå av forurensning

Forskerhjørnet: Nivåer av forurensende stoffer i havbunnssedimenter i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er stort sett stabile eller nedadgående. Det framgår av en rapport fra gruppen for overvåking av de marine økosystemene, Overvåkingsgruppen.

Som en del av oppfølgingen av de tre forvaltningsplanene for norske havområder, skal den såkalte Overvåkingsgruppen, hvert tredje år, rapportere om status for miljøet i havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak.

I den siste rapporten om Barentshavet har Mareano-programmet gitt et viktig bidrag til kapittelet «Tilførsel av forurensende stoffer til Barentshavet». Her inngår resultatene fra Mareanos undersøkelser av forurensende stoffer i havbunnssedimenter.

Kullforekomster

- Målinger i sedimenter har vist forholdsvis høye nivåer av polyaromatiske hydrokarboner nær Svalbard, noe som trolig skyldes naturlige kullforekomster. Nivåene av forurensede stoffer i fisk, reker og blåskjell er stort sett lave og godt innenfor krav til trygg sjømat, heter det i rapporten.

Kjemidata fra Mareano omfatter i tillegg til hydrokarboner PAH og THC, persistente organiske miljøgifter som PCB, klorerte pesticider og PBDE, nye organiske miljøgifter, metaller, mikroplast og Cs-137. Resultater fra daterte sedimentkjerner er inkludert i rapporten for å vise utviklingen over tid for både organiske miljøgifter og metaller.

Økosystemet

Mikroplast i sedimenter er med i statusrapporten som et nytt tema. Mareanos kjemidatabase danner grunnlag for NGUs og HIs bidrag til statusrapporten

De fleste miljøgiftene er under nivåene som antas å kunne føre til effekter på de mest sårbare delene av økosystemet. Grunnstoffet arsen viser imidlertid relativt høye verdier i Barentshavet. 

Statusrapporten for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Kontakt

Bilde av Henning Jensen

Henning Jensen

Norges geologiske undersøkelse
Fysiske egenskaper og uorganiske komponenter
Forsker
73 90 43 05
Bilde av Stepan Boitsov

Stepan Boitsov

Havforskningsinstituttet
Organiske forbindelser
Kjemiker
922 44 996