Gå til hovedinnhold
biotope wholearea k8 top7 25pc x20 500

Nytt biotopkart for havområdene utenfor Troms og Finnmark

Et nytt biotopkart for havområder utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på MAREANOs karttjeneste. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark.

Biotoper er områder med felles dyresamfunn og miljø. Biotopkartet som er laget ved hjelp av statistisk modellering, viser den mest sannsynlige fordelingen av biotoper på havbunnen. Dette er den første av MAREANOs biotopkart hvor oseanografiske data er brukt sammen med artsammensetning, og variabler for geologi og terreng som grunnlag for biotopmodellering. Våre resultater tyder på at oseanografiske variabler er svært viktige for å forklare stor-skala fordelingsmønstre av biotoper. De understreker også verdien av gode oseanografiske modelldata for biotopkartlegging.

Det oseanografiske miljøet er en viktig ramme ved kartlegging av biotopfordeling over store områder. Temperatur, saltholdighet og strøm-påvirkning utgjør "klimaet" som bunndyrsamfunnene opplever. Noen av disse miljøveriablene kan samvariere med terreng og geologi lokalt men over større områder kan ikke variasjonen i dyresamfunnene forklares uten data om det oseanografiske miljøet. Gradienter i temperatur og saltholdighet i stor skala avspeiles i biogeografiske mønstre, gitt av arters utbredelsesgrenser. Det er derfor viktig å kombinere informasjon om topografiske og sedimentære forhold på havbunnen med det oseanografiske miljøet. Sammen får vi da et mer komplett bilde av de miljømessige forholdene på havbunnen som styrer hvilke dyr kan leve der.

Det nylig publiserte biotopkartet er vist nedenfor.

alt
Øvre skråning med blomkålkoraller.

Kontaktpersoner

forsker (biologi)
Pål Buhl-Mortensen

forsker (geologi)
Margaret Dolan

kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630

Se kart

Biotoper - Troms III, Eggakanten, Vest-Finnmark