Gå til hovedinnhold
Breisunddjupet graderte data

Høring – Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005

Forsvarsdepartementet ønsker å videreføre forbud mot opptak av dybdedata. Høringsfristen har tidligere vært 17.september 2014, men er nå utsatt til 1. oktober.

Regjeringen har "Forslaget til lov om ikraftsetting av straffeloven mv." ute på høring.

Høringsforslaget foreslår en videreføring av forbudet mot sjøkartlegging (opptak av dybdedata) og luftfotografering. Det er høringsfristen knyttet til dette spørsmålet som er utsatt til 1.oktober. For de andre spørsmålene i høringen, er høringsfristen fortsatt 17.september.

I tilknytning til selve høringsforslaget vises også spesifikt til vedlagt brev fra Forsvarsdepartementet.

Se selve høringen på regjeringen.no: Høring – Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005

Se vedlegg til høringsnotat fra Forsvardepartementet: Vedlegg I - Brev fra Forsvarsdepartementet (pdf).

Høringsforslag sendes fortrinnsvis til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Graderte dybdedata

Innenfor territorialgrensen er alle detaljerte dybdedata med bedre oppløsning enn 50 meter mellom dybdepunktene gradert konfidensielt.

Dette graderingsregimet for dybdedata er noe MAREANO-programmet forholder seg til daglig. Bruk av detaljerte dybdedata er viktig for arbeidet i MAREANO. Programmet dekker havområder både innenfor og utenfor territorialgrensen.

De tre etatene i MAREANOs utøvende gruppe (Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket sjødivisjonen) har tillatelse og systemer for å håndtere graderte data, men graderingsregimet skaper flere utfordringer:

  • I forbindelse med dybdemåling innenfor territorialgrensen, kan MAREANO kun bruke fartøy som har tillatelse til dette.

  • Det er kun autoriserte medarbeidere som er sikkerhetsklarert gjennom nasjonal sikkerhetsmyndighet som kan få tilgang til dybdedataene. Det er har vært tilfeller hvor flere personer ikke har kunnet delta på toktplanleggingsmøtene på grunn av manglende sikkerhetsklarering.

  • En del prosesser blir også tungvinte. For eksempel må Havforskningsinstituttet søke Forsvaret om å få frigitt data til å ha på systemene om bord i sine fartøy under operasjon i områdene, da systemene om bord ikke er godkjente for graderte data. I tillegg er ikke alle personene om bord sikkerhetsklarerte.

  • MAREANO kan heller ikke formidle resultater slik programmet hadde ønsket. De fleste eksterne brukere av dybdedata er ikke godkjent for å håndtere graderte data. For å få tilgang må det da søkes om frigivelse av dybdedata til Forsvaret.

Skyggerelieff av terrenget i Breisunddjupet på Mørebanken med ulik oppløsning i visningen av havbunnsterrenget innenfor og utenfor territorialgrensen.
Figuren viser skyggerelieff av terrenget i Breisunddjupet på Mørebanken. Utenfor territorialgrensen vises havbunnsterrenget med 5 meter oppløsning mellom dybdepunktene, mens det innenfor territorialgrensen er 50 meter oppløsning mellom dybdepunktene.

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
Kartverket sjødivisjonen
Ansvarlig dybdekartlegging
tlf. 51 85 88 23

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 51 85 88 28 / 995 13 848

Beate Hoddevik Sunnset
Kommunikasjonsrådgiver
tlf. 908 21 630