Gå til hovedinnhold
Multicore

Menneskelige spor på havdypet

Det er lite tungmetaller i havbunnen utenfor Nord-Norge. Det viser MAREANOs undersøkelser. Men det finnes spor etter menneskenes bruk av kull og blyholdig bensin, i tillegg til radioaktive avfallsstoffer.


NGU-forsker Henning Jensen bearbeider en av sedimentkjernene som er hentet opp fra havbunnen.

Miljøgeokjemiske analyser av sedimentprøver fra sokkelen nord for Nordkapp og utenfor Nordland og Troms, viser lite forurensning av tungmetaller, arsen og barium. I de analyserte prøvene er konsentrasjonene så lave at de kategoriseres som bakgrunnsnivå av Klima- og forurensningsdirektoratet.

300 til 2.000 meters dyp
Prøver fra sokkelen utenfor Nordkapp og Troms er tatt opp på 3-400 meters dyp, mens det utenfor Nordland er hentet sedimenter på 2.000 meters dyp, i skråningen der sokkelen går over til dyphav.

Spor etter menneskelig aktivitet
Selv om prøvene viser lite forurensning av tungmetaller, er det registrert økning i konsentrasjoner av kvikksølv, bly og det radioaktive stoffet cecium-137 i de øverste lagene av sedimentprøvene, det vil si at det er tilført i nyere tid. Og denne økningen skyldes menneskelig aktivitet.

Kull og blyholdig bensin
- Økt innhold av kvikksølv og bly fremover mot vår tid skyldes økt tilførsel fra atmosfæren og stoffer som er transportert med havstrømmene. Vi har datert funnene av bly og kvikksølv til å begynne om lag 1940. Det er naturlig å tro at kildene er bruk av kull og blyholdig bensin, sier forsker Henning Jensen ved NGU.

I en av sedimentkjernene fra havbunnen utenfor Lofoten ble det funnet det radioaktive stoffet cesium-137.

Prøvesprengning eller atomulykke

- Det er sannsynligvis spor fra atomprøvesprengningene på Novaja Semlja nord for Russland på 50- og 60-tallet, eller fra Tsjernobylulykken i 1986. Vi har ikke klart å skille disse to mulige kildene, fordi aldersdateringen ikke er presis nok, sier Jensen.

Han understreker likevel at forurensningen som er funnet i havbunnen i de undersøkte områdene er liten.

- Det viktige er at analysene våre viser at havbunnen er ”frisk.” Men vi registrerer at våre handlinger som mennesker setter spor også i havbunnsmiljøet, sier Jensen.

Last ned miljøgeokjemirapporten her


Dette instrumentet, en såkalt multicore, benyttes for å hente sedimenter opp fra havbunnen. Sedimentprøvene blir deretter berarbeidet og analysert i laboratorieum. Bildet er fra arbeidet ombord i forskningsfartøyet G.O. Sars.

Kontaktpersoner

Ansvarlig dybdekartlegging
Henning Jensen
73 90 43 05

Kommunikasjonsrådgiver
Erik Prytz Reitan
79 90 41 57
488 87 333