Gå til hovedinnhold

Bunnkart for fiskeri- og havbruksnæringen

Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene er laget av NGU og Kartverkets sjødivisjon, og dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.

Gode data om dybdeforhold og andre havbunnsegenskaper er viktige for fiskere, oppdrettere og andre brukere i kystsonen. Marine grunnkart laget av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverkets sjødivisjon gjøres nå tilgjengelig som OLEX-kart, i samarbeid med Olex AS. Kartene dekker nesten 7000 kvadratkilometer. Kartdata kan lastes ned gratis fra www.olex.no.

Åtte temakart

De marine grunnkartene i Andøya-Astafjord-området har åtte ulike karttema. Grunnleggende karttema som dybde, sediment og bunnhardhet er supplert med spesiallagete temakart, som er rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen og forvaltningen. Dette er blant annet kart som viser:

  • hvor oppdrettsanlegg kan forankres trygt (tema: Ankringsforhold)
  • hvor det kan være ugunstig å plassere oppdrettsanlegg (tema: Bunnfelling)
  • hvor det er bratte skråninger som kan være både en plussfaktor og en utfordring ved plassering av oppdrettsanlegg (tema: Bratte skråninger)
  • hvor sjøbunnen kan være særlig egnet for ulike typer fiskeri (tema: Bunnsedimenter).
  • hvor de vanligste plante- og dyreartene finnes (tema: Biotoper)
  • hvor det finnes egnet bunn for å grave ned kabler eller rørledninger (tema: Gravbarhet).

De spesiallagde temakartene er begrenset til Astafjordområdet, hvor utviklingen har skjedd innenfor rammen av Astafjord-prosjektet.

- Fenomenalt samarbeid

Forsker Oddvar Longva ved NGU har vært sentral i utviklingen av de marine grunnkartene.
 
- Et fenomenalt samarbeid med oppdrettere, fiskere og forvaltere i Astafjordregionen har vært nøkkelen til at disse kartene har fått et innhold som kan komme samfunnet til nytte, sier han.

Prosjektleder ved NGU Terje Thorsnes, som har ledet arbeidet med å få gjort dataene tilgjengelige for fiskeri- og havbruksnæringen, understreker at dette er en viktig milepæl, men at det fremdeles gjenstår arbeid før all relevant informasjon er tilgjengelig.

Kunnskap til næringen

- Dette prosjektet har vist at det er mulig å kanalisere informasjon og kunnskap som tidligere har vært begrenset til datasystemene som forskerne og forvalterne bruker til en bredere brukergruppe. Det er viktig at også næringsaktørene innen fiskeri, havbruk og andre næringer kan få praktisk tilgang til data som samles inn for offentlige midler, sier Terje Thorsnes.

- Fremdeles gjenstår utviklingsarbeid for å optimalisere innholdet i kartproduktene som tilbys, og der er fremdeles noen formelle og praktiske hindringer som må ryddes av veien for å få realisert disse nye tjenestene fullt ut.

I området rundt Andøya finnes foreløpig bare dybdekart, bunnhardhet og sedimentkart. Disse kommer fra MAREANO-programmet (www.mareano.no).

Nedlasting

Datasettene kan lastes ned gratis fra www.olex.no.
NGUs kart fra MAREANO-programmet kan lastes ned her

Arbeidet med å gjøre kartene tilgjengelige gjennom OLEX er gjort i prosjektet "Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - Fase 2", som er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

Data er samlet inn av Kartverkets sjødivisjon, Forsvarets Forskningsinstitutt og Norges geologiske undersøkelse.

Kontaktpersoner

Geolog
Terje Thorsnes
73 90 42 75

Kommunikasjonsrådgiver
Erik Prytz Reitan
73 90 41 57