Gå til hovedinnhold
svommende sjolilje 500

Tre kartleggingstokt i 2011

I 2011 fortsetter arbeidet med flatedekkende kartlegging i Nordland VI. I tillegg skal kartleggingen i et 50 km bredt kystbelte utenfor Finnmark starte, dette området er prioritert i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Den biologiske og geologiske kartleggingen skjer i løpet av tre tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars", mens dybdekartleggingen blir utført i en kombinasjon av innleid fartøy og SK sjø sitt fartøy ”Hydrograf”.

 

Svømmende sjølilje
Denne svømmende sjøliljen ble observert på 2311 meters dyp på høsttoktet 2010.

- Områdene som skal kartlegges på årets tokt er både viktige og spennende. MAREANO vil således i 2011 ha dekket de viktigste og mest representative områdene for Barentshavet sett i forvaltningplansammenheng. Kunnskapen som erverves fra disse toktene vil være verdifulle grunnlagsdata i planarbeidet som en rekke instanser og direktorater holder på med, sier lederen for MAREANO, Aksel R. Eikemo (Fiskeridirektoratet).

De to første toktene med "G.O. Sars", 16.4-26.4 og 21.7-31.7, skal dekke et 7 300 km2 stort område på Finnmarkkysten der dybdedata eksisterer fra tidligere målinger. Dette vil dekke om lag halvparten av det 50 km brede kystbeltet mellom Lopphavet og grensen mot Russland. I det tredje toktet (22.9-11.10) skal et område på 7 700 km2 i Nordland VI undersøkes. Her ble det samlet inn dybdedata i et område på 2 000 km2 i 2010, resten skal samles inn tidlig i år slik at dybdedataene er på plass før toktet med ”G.O. Sars” starter.

Dataene blir gjort tilgjengelige

Resultatene fra årets kartlegginger blir gjort tilgjengelige på www.mareano.no og Norge digitalt så fort de er ferdig analysert og kvalitetssikret. Dybdedata innsamlet i 2011 vil bli tilgjengeliggjort innen utgangen av 2011. Biologiske og geologiske videodata innsamlet i 2011 blir tilgjengelig i løpet av våren 2012, mens data fra tradisjonelle redskaper (grabb, bunnslede og bomtrål) ferdigstilles våren 2013. Miljøundersøkelsene (forurensning) som utføres i 2011 vil bli rapportert innen utgangen av 2012.  En av hovedleveransene blir å produsere flatedekkende naturtypekart til bruk for forvaltningen og andre interesserte. Kartene gjøres tilgjengelig i 2012 på MAREANOs nettsider.

formasjon i sanddyne
Dette "trollansiktet" ble observert i en utrast sedimentblokk på høsttoktet 2010. Formen kan skyldes utsiving av væske eller gass.

 

Budsjett

I statsbudsjettet 2011 er det foreslått en bevilgning til MAREANO på kr 52,4 mill. Bevilgningen blir fordelt på slik:

  • 20,9 mill. til dybdekartlegging
  • 13 mill. til biologisk og geologisk opparbeiding av innsamlet materiale
  • ca. 13 mill. til toktvirksomhet
  • 3,7 mill. til marin arealdatabase (www.mareano.no)
  • 1,7 mill. til kartlegging av forurensning.

I tillegg kommer egenandeler fra partnerne i MAREANO. Dersom de inkluderes, blir beløpet som skal brukes til kartleggingen i 2011 kr 60,43 mill.

Kontaktpersoner

Programleder
Aksel R. Eikemo, Fiskeridirektoratet
911 43 577

Biologisk kartlegging
Børge Holte
77 60 97 53

Dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51858823

 

Geologisk kartlegging
Terje Thorsnes
73 90 42 75
908 61 113

 

Les mer

Aktivitetsplan 2011 (pdf)