Gå til hovedinnhold
m1 500

MAREANO-materiale til Bergen Museum

Prøvene av biologisk materiale som blir hentet opp fra havbunnen utenfor Nord-Norge på MAREANO-toktene er unike. For at de skal bli bevart for ettertiden og for at de skal bli tilgjengelige for flere forskere, er det inngått en avtale om deponering av MAREANO-materiale ved De naturhistoriske samlinger (DNS) ved Bergen Museum.

 

Bunndyr
Prøve av bunndyr fra et MAREANO-tokt Foto: Anne Helene Tandberg.


Det biologiske materialet som samles inn i forbindelse med MAREANO er enormt omfattende og dekker store havområder utenfor Nordland, Troms og Finnmark, fra sokkel og ned i dyphavet. Aldri tidligere har det vært foretatt så omfattende undersøkelser av marin bunnfauna i norske havområder, og antallet biologiske prøver med tilknyttede detaljerte miljødata gir et meget spennende materiale for fremtidig forskning innen bl.a. biosystematikk.

Overlevering

Materialet overleveres museet når forskerne som er tilknyttet MAREANO har fullført sin bearbeiding og datainnhenting . Det innsamlede MAREANO-materialet består allerede nå av tusener på tusener av dyr, og for å sikre størst mulig fleksibilitet i arbeidet med videre bearbeidelse, behandler Bergen Museum i første omgang materialet som en prosjektsamling. Det blir så opp til de ansatte ved DNS å foreta den endelige utvelgelsen av materiale som skal innlemmes i de vitenskapelige samlingene og permanent sikres for fremtidig forskning.

Prøver
Hundrevis av nyankomne prøver organiseres på laben før de settes ned i magasinet Foto: Endre Willassen.


Videre arbeid

Det er særlig taksonomiske problemstillinger som kan undersøkes videre. Mange av artene i havet er nemlig ennå dårlig kjente, og det hender derfor ikke sjelden at studier av nytt materiale tvinger frem ny kunnskap, både om hva som er arter og hvordan de bør karakteriseres og grupperes. I den forbindelse vil det være aktuelt å la stipendiater og masterstudenter benytte MAREANO-materialet i sitt arbeid, i tillegg til å involvere ulike spesialister.

I MAREANO-materialet er det allerede funnet helt nye arter. Eksempelvis kan vi nevne funn av flere ubeskrevne arter av børstemark og forskjellige krepsdyr som amfipoder (tanglopper), mysider og cumaceer (kommakreps), samt en rekke funn av sjeldne arter og arter som ikke tidligere er registrert i norske havområder.

Prøve
Dypvannsreken Pandalus borealis er allerede godt dokumentert i museets samlinger. Det er derfor ikke aktuelt å ta inn flere titalls nye prøver av denne arten i samlingen Foto: Katrine Kongshavn.


I det videre arbeidet vil det også være aktuelt å benytte molekylære metoder for å se på genetisk slektskap mellom de ulike artene. Dette er oppgaver for taksonomiske spesialister med særlig god oversikt over en bestemt gruppe dyr. Selv om det også finnes slik kompetanse ved DNS, er det i stor grad nødvendig å engasjere andre forskere i dette arbeidet. I den forbindelse planlegges det flere workshops hvor spesialister fra ulike institusjoner samles og arbeider med sine dyregrupper, en arbeidsform som har vist seg å være svært effektiv og faglig berikende. Slike workshops representerer også en fin utdanningsarena for masterstudenter og stipendiater som arbeider med marint artsmangfold. Gjennom slike aktiviteter får DNS uvurderlig hjelp i arbeidet med å artsbestemme og kvalitetssikre materialet som inngår i samlingene.

Katrine Kongshavn
Katrine Kongshavn viser hvordan MAREANO-materiale lagres i Bergen Museums magasiner Foto: Frøydis Lygre.


Personalet ved Bergen Museum og i MAREANO ser fram til et viktig samarbeid i årene som kommer og forventer at det deponerte materialet vil gagne det marine forskningsmiljøet og gi oss ny, spennende kunnskap om vår marine fauna.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no