Gå til hovedinnhold
kjemi 500

Nivåer av hydrokarboner målt i nye områder

Havforskningsinstituttet har målt nivåer av hydrokarboner i sedimenter fra Barentshavet som en del av arbeidet med MAREANO-programmet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2009 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under ”Miljøkjemi og forurensing” sammen med eldre data. Resultatene fra målinger gjort i 2009 viser at det naturlige innholdet av hydrokarboner i MAREANO-området er lavt, med noe variasjon nærmere kysten i sørlige deler av området.

 

Summerte PAH-nivåer i Barentshavet.
Summerte PAH-nivåer i Barentshavet.

Hydrokarboner består av grunnstoffene karbon og hydrogen, og utgjør den største stoffgruppen i råolje. En type hydrokarboner er polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), som består av to eller flere aromatiske ringer og kan også ha andre kilder enn olje, for eksempel ufullstendig forbrenning av organisk materiale som ved, kull, bensin osv. Kartet viser oppdaterte resultat for summen av alle polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som er målt.

Oppdaterte kjemikart

Også andre kjemikart er blitt oppdatert med nye data som går på:

  • totalmengde hydrokarboner (THC)
  • sum av 16 karakteristiske PAH forbindelser(PAH16)
  • noen utvalgte karakteristiske enkeltforbindelser PAH

Nytt kart

Det er også laget et nytt kart som viser nivåene av oljerelaterte PAH, uttrykt som NPD (naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylerte homologer).
 
I 2009 kartla MAREANO-programmet et område som inkluderte Eggakanten nordvest for Tromsøflaket, som ligger i det sørvestlige Barentshavet. Det ble tatt prøver fra 15 stasjoner. I tillegg ble det også tatt prøver på enkelte steder i Nordland VII, et område vest for Lofoten, for å supplere prøver tatt tidligere i samme område.

Lavt naturlig innhold av hydrokarboner

MAREANO-område har generelt lavere innhold av hydrokarboner enn det som er funnet i enkelte andre deler av Barentshavet. PAH kan forekomme naturlig i marint miljø, og det er ikke uvanlig å finne slike variasjoner. PAH kan også komme fra menneskeskapte kilder og spres i miljøet med hav- og luftstrømmer, siden de er svært stabile. Dette danner verdens PAH-bakgrunn, altså lave målbare PAH-nivåer som man finner overalt i naturen. De fleste undersøkte stedene i MAREANO-området, bl.a. alle steder i Eggakanten-området, er PAH-nivåene likt bakgrunnsnivået. Ved Lofoten finnes det noen steder hvor PAH-nivåene er litt forhøyet i forhold til bakgrunnsnivået, og ligger i KLIF tilstandsklasse II. Dette er likevel lave nivåer som ikke gir skade eller er farlige for naturen.

NPD er indikator på oljerelaterte kilder

Havforskningsinstituttet måler nivåene av 48 enkle PAH-forbindelser. Av disse inngår naftalen, fenantren, dibenzotiofen og deres alkylerte homologer (dvs. samme forbindelser men med alkylkjeder) i parameteret NPD. Dette rapporteres ofte separat, siden det er en nyttig indikator for olje og andre fossile stoffer. PAH-forbindelser som inngår i NPD dominerer nemlig i olje over de andre PAH’ene, og det er slik man kan bestemme om forhøyete PAH-nivåer stammer fra olje eller en annen kilde. Dette har også noe å si om giftighet, siden de fleste PAH er helseskadelige, men på forskjellige måter. Mange av de er kreftfremkallende og noen har en helt annen type toksisitet. Derfor kan man ikke bruke samme tilstandsklasse-skala for NPD som KLIF har utarbeidet for PAH16. Det finnes ingen tilstands-klassifisering for NPD. Det nye kartet med NPD-nivåer som er lagt ut på mareano.no viser absolutte nivåer NPD i miljøet.

Kontaktpersoner

Forsker
Stepan Boitsov
55 23 63 94

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Kart

Miljøkjemi og forurensing

Les mer

om miljøkjemi og forurensing