Gå til hovedinnhold
Landska nyhet 500

Landskapskart i ny drakt

En ny karttype er tilgjengelig på mareano.no. De undersjøiske landskapene er klassifisert ved hjelp av verktøyet "Naturtyper i Norge", og følger dermed den norske standarden for beskrivelse av naturmangfoldet.

 

 

Kartet viser ulike marine landskap i området mellom Vesterålen og Tromsøflaket. Klikk på kartet for større versjon. 

Kartleggingen i MAREANO-programmet har avdekket at havbunnen i områdene utenfor Lofoten og i det sørlige Barentshavet har varierte og spennende landskapsformer. Nå er disse observasjonene systematisert, og resultatet er et nytt kart over de undersjøiske landskapene. Arbeidet er utført av forsker Sigrid Elvenes ved NGU, i samarbeid med Lars Erikstad fra NINA, og Terje Thorsnes fra NGU.

- Verktøy for forvaltere 
- Et viktig skritt i retning av å kvantifisere kunnskapen om naturmiljøet på havbunnen, sier Terje Thorsnes. Ha leder NGUs aktiviteter innen MAREANO og påpeker at denne typen kart gir institusjoner med ansvar for miljø- og ressursforvaltning en mulighet til å gjøre regionale arealvurderinger av havbunnsmiljøet.

- Kunnskap om hvor store arealer spesielle landskapstyper utgjør, blir en del av beslutningsgrunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet, sier han.

Landskapskartet supplerer den mer detaljerte naturtypekartleggingen som er utført av Havforskningsinstituttet og NGU gjennom MAREANO-programmet så langt. I denne kartleggingen har fokus vært på koblingen mellom biologiske samfunn og det fysiske bunnmiljøet, i all hovedsak representert av bunnsedimenter.

Rammeverk for inndeling
Landskapskartet deler havbunnen i større enheter, som kontinentalskråning, dyphavssletter eller marine daler på kontinentalsokkelen. Det baserer seg på landskapsformer som kan klassifiseres ut fra terrenganalyser i geografiske informasjonssystemer.

Landskapskartet kan også kombineres med geologiske landformer som rygger dannet av isbreer, sandbølger, kanaler eller skred. Da trer nye sammenhenger frem, og vi ser hvordan landformer som kan være viktige for naturtyper på et mer detaljert nivå, i mange tilfeller opptrer systematisk innenfor enkelte landskapstyper. Dermed fungerer landskapsinndelingen som et overordnet rammeverk for mer detaljert inndeling hvor biologi utgjør en sentral del.

Kombinert
Kombinert landskaps- og landformkart ved Andøya, som bl.a. viser parallelle furer i Andfjordrenna, og kanaler i det store marine gjelet Bleiksdjupet.

Lenker

Tema om marine landskap

Karttjenesten marine landskap

Kontaktpersoner

Ansvarlig geologisk kartlegging
Terje Thorsnes
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Tlf: 73 90 42 75
Mob: 908 61 113

Ansvarlig marine landskapskart
Sigrid Elvenes
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Tlf: 73 90 41 85

Informasjonsansvarlig
Beate Hoddevik Sunnset
Havforskningsinstituttet
Tlf: 55 23 85 16
Mob: 908 21 630

Flere MAREANO-nyheter:

Nyheter MAREANO 2010

Abonner på nyheter?

Send e-post til mareano@imr.no