Gå til hovedinnhold
SKSKfig 1

Korallrev og havbunnslandskap utenfor Vesterålen i 3D

Moderne dybdemålinger med multistråleekkolodd har avdekket korallrev som rager opp mot 40 meter over terrenget i området Hola utenfor Vesterålen i Nord-Norge. Skyggerelieff basert på en detaljert tredimensjonal terrengmodell (5 meters grid) ligger nå åpent for innsyn på www.mareano.no/kart (velg Kart, Dybdekart og Havbunn skyggerelieff). Dette gir oss mulighet til å zoome inn på korallforekomster og studere detaljer som tidligere har blitt glattet ut av grov oppløsning.

 

Figur 1
Figur 1. Plassering av området Hola utenfor Vesterålen. Området innenfor den røde rammen ble søkt frigitt av Forsvaret for å kunne publisere detaljerte dybdedata (5 meters grid). Arealet er på ca. 175 km2. Hola er et dypvannsområde sørvest for Vesterålsgrunnen og ligger mellom de to grunne bankene Vesterålsgrunnen og Eggagrunnen. Svarte områder er ikke sjømålt med moderne multistrålemålinger.

Forsvarets forskningsinstitutt samlet i 2002 inn multistråledata for de kystnære delene av Mareano-området, blant annet Hola. Innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil (nm) er dybdedata med oppløsning bedre enn 50 meters punktavstand sikkerhetsgradert informasjon av Forsvaret. Mesteparten av Hola ligger innenfor 12 nm og frem til nå har det derfor ikke vært mulig å publisere annet enn dybdeinformasjon med grov oppløsning (50 meters grid).

Høsten 2009 ble det i regi av Mareano-programmet søkt Forsvaret om frigivelse av detaljerte dybdedata for et område på 175 km2 som dekker det meste av Hola innenfor territorialgrensen. Statens kartverk Sjø er nasjonal forvalter av dybdedata og har ansvar for søknad og korrespondanse med Forsvaret i forbindelse med frigivelse av graderte dybdedata. Litt senere på høsten gav Forsvaret godkjenning om å offentliggjøre disse dybdedataene.

Figur 2
Figur 2. Oversikt over hele det 175 km2 store området av Hola der det nå legges ut 5 meters grid i Mareano, sett ovenfra. Området er relativt flatt med havdyp omkring 150-250 meter. Langs øvre høyre bildekant ser man hvordan havbunnen reiser seg bratt opp mot Vesterålsgrunnen. Tallene viser hvilke områder de forskjellige bildene i denne artikkelen er hentet fra.

Terrengmodellering

Multistrålemålinger fra 2002 danner grunnlaget for 5-metersgriddene som nå er frigitt for Hola. Målingene er gjort med et EM 1002 multistråleekkolodd. Disse dybdemålingene er grunnlaget for videre modellering og generering av skyggerelieff. Millioner av dybdepunkter blir sortert ved hjelp av modelleringsverktøy og et heldekkende rutenett (grid) blir generert. Dette griddet gjenspeiler topografien på havbunnen. Jo finere oppløsning på griddet, jo flere detaljer om havbunnslandskapet får man frem. Skyggerelieffene produseres ved å fargelegge de ulike dybdeintervallene. I tillegg kan det legges til skyggeeffekt ved å velge solvinkel.

Figur 3
Figur 3. Perspektivbilde over området med størst ”konsentrasjon” av korallrev. Bildet er tatt fra den sørlige del av området mot nordvest (øverste del av bildet). Korallene stikker opp som fjelltopper fra en relativt flat bunn. Horisontal utstrekning på enkeltstående korallrev er rundt 100-200 meter. Flere sammenhengende korallkjeder er 300-400 meter lange.

Batymetri og topografi

Havdypet i Hola varierer mellom 200 og 270 meter. I dette området er det kartlagt 200-300 korallrev. Korallrevene kan ses som oppstikkende topper på den relativt flate havbunnen i Hola. Mange av toppene er rundt 20 meter høye, de aller høyeste toppene er nesten 40 meter høye. Den horisontale utstrekningen for hvert enkelt korallrev er ca. 100-200 meter, men det finnes også mer eller mindre sammenhengende korallområder på nær 500 meters horisontal utstrekning. Høyden til toppene er målt i forhold til terrenget rundt, og det er ikke lett å se av terrengmodellen nøyaktig hvor terrenget slutter og hvor korallen begynner. Koraller vokser gjerne på små topper og forhøyninger, og selv i et relativt flatt område som Hola er det noe variasjon i terrenget. Den målte høyden av toppene angir derfor hvor høyt korallene rager over det omkringliggende landskapet og ikke hvor høye selve korallstrukturene er.

Bildene under viser skyggerelieff basert på et 5 meters grid. To av bildene viser en sammenligning mellom skyggerelieff fra et 2 meters grid og et 5 meters grid. Til modellering og visualisering er verktøyene CFLOOR og Fledermaus brukt. Vertikal skala er overdrevet i forhold til horisontal skala (her er default-verdien i Fledermaus brukt). 

Figur 4
Figur 4. Gruppe av korallrev. Tallene viser høyden på noen av korallfjellene målt fra ”foten” av fjellet, se forklaring i Figur  5b. Havdyp på ca. 130-200 meter.


Tilgang til detaljerte grid

5-metersgriddene som er laget for det 175 km2 store området av Hola er tilgjengelige for innsyn på www.mareano.no og i www.geonorge.no. Dataene er dessuten tilgjengelige for nedlasting via Norge Digitalt (ND) for medlemmer av ND. For andre som ikke er ND-medlemmer, er data tilgjengelige ved henvendelse til Statens kartverk Sjø, Stavanger, email: sjodata@statkart.no tlf. 51 85 87 00.

Studer området selv

De som ønsker å studere korallrevene og sandbølgene i Hola interaktivt kan laste ned iView4D (gratis) og hente inn 5-metersgriddet. Zoom- og panoreringsverktøy i programmet gir deg mulighet til å navigere i det 3-dimensjonale landskapet av koraller og sandbølger. Her kan du for eksempel zoome inn på enkeltstående ”korallfjell” og måle både bredden og høyden.

Figur 5a
Figur 5a. Nærbilde korallrev. De høyeste korallene har topper opp mot 40 meters høyde. Total horisontal utstrekning på dette korallområdet er ca. 500 meter.

 

Figur 5b
Figur 5b. Den svarte linjen i bildet viser hvordan høyden på korallfjellet har blitt målt, fra ”foten” av fjellet opp til toppen. Den høyeste toppen reiser seg fra et havdyp på ca. 260 meter opp til ca. 222 meters havdyp. (Noen av de andre toppene kan se høyere ut, men ”bunnen” av fjellene ligger da på et høyere nivå).

 

Figur 5c
Figur 5c. Samme som Figur  5a, men laget fra et 2 meters grid. Et finere grid får frem flere detaljer i terrengformene, men ”støy” i datasettet blir også mer synlig (vises som et organisert mønster). Korallrevene er i virkeligheten ujevne og ”hakkete” i formene. Et 5 meters grid glatter ut en del de reelle ujevnhetene, samtidig som noe av støyen forsvinner.

 

Figur 6
Figur 6. Sandbølger sett ovenfra. Havdyp på ca. 120-150 meter. Samme område er i vist i Fig. 7, men fra en annen vinkel.

 

Figur 7
Figur 7. Sandbølger sett i perspektiv, område med korallrev i bakgrunnen. Høyden på sandbølgene er opp mot 5 meter. Horisontal avstand langs den svarte linjen i bildet er ca. 800 meter. Avstanden mellom toppene er rundt 100 meter.

 

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no