Gå til hovedinnhold
page thumb 8831

Nye naturtype- og sedimentkart

Naturtypekartene fra de østlige delene av Tromsøflaket er nå tilgjengelige som interaktive kart, under temaet ”Biologisk mangfold og naturtyper”. Kartene er utviklet i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

Naturtypekartene fra de østlige delene av Tromsøflaket er nå tilgjengelige som interaktive kart, under temaet ”Biologisk mangfold og naturtyper”. Kartene er utviklet i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse.

Av Terje Thorsnes

Naturtypekart
Naturtypekart slik det ser ut i karttjenesten.

Til naturtypekartleggingen samler MAREANO blant annet inn data om vanndyp, sedimenter (kornstørrelse, hardhet, dannelsesmåte, avsetningsmiljø), topografi (bunnhelning, ruhet, form, etc) og fauna (makro- og megafauna). Naturtyper kan karakteriseres på ulike skalaer fra fin-skala substrat- og økosystemnivå til landskapsnivå. MAREANO leverer flatedekkende kart over naturtyper på økosystem- og landskapsnivå basert på visuell inspeksjon (video), kartlegging av miljøforhold (prøvetaking) og tolking av data innsamlet med flerstråle-ekkolodd. Kartene er foreløpige, og vil justeres etter hvert som mer data kommer inn, og klassifikasjonssystemet utvikles.

Nye sedimentkart

Nye sedimentkart er også tilgjengelige. Området som dekkes inkluderer nå ytre deler av sokkelen i Troms II-området, nye områder utenfor Vesterålen, og en 15 km bred sone sør for Hola. De nye tolkningene er basert på prøver og observasjoner som ble gjort under junitoktet med "G.O.Sars". Det pågående toktet vil supplere disse dataene, og det blir sannsynligvis noen mindre endringer som blir publisert etter årsskiftet.

Sedimentkart
Sedimentkart slik det ser ut i karttjenesten.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no