Gå til hovedinnhold
Svart bøtte med diverse sjøliv.

Prøve tatt med bomtrål. Forskjellige sjøstjerner, gravende kråkeboller, og flyndrefisk. Kongsneglen øverst i bildet er en av de største havsneglene som ble funnet på toktet.

Livet på grunnen

Toktdagbok: Sørlige Nordsjø II er et havområde helt sør i den norske delen av Nordsjøen som ble utlyst for havvindutbygging av regjeringen for ganske nøyaktig ett år siden. Det dekker et fasinerende marint landskap som ligger mellom Ekofiskfeltet og Norskerenna.

Med et dyp på rundt 60 meter, er dette et av de prioriterte områdene på årets første Mareano-tokt. De siste dagene har vi avdekket en verden under havoverflaten som er langt mer variert enn det enkle bildet av "sand og mudder" mange kanskje forestiller seg.

Havbunnen i Sørlige Nordsjø II består hovedsakelig av store sletter med sandbunn, men det finnes også innslag av andre sedimenter her (les mer: Blant mammut og steinalderfolk ved Doggerland). I disse sandområdene er det vanlig å finne strømrifler – nesten som små sanddyner under vann – skapt av havstrømmer og bølgeaktivitet. Disse riflene, sammen med det som ofte kalles "marin snø" av dødt organisk materiale, preger landskapet. I enkelte områder ligger det store blokker og steinrøyser etter isbreene. Kraftige strømmer og bølger har vasket bort sand og finkornet materiale, som så er avsatt andre steder. 

Sandete sjøbunn med en gullmus midt i bildet. Den er også dekket av sand, men grønne børster skiller seg ut fra sanden.
Flerebørstemarken «gullmus» spiser på små evertebrater som gjemmer seg i sanden. 

Ikke så mange dyr klarer seg i et slikt dynamisk habitat. Døde skjell og skjellfragmenter i prøvene våre viser rester etter et rikt dyreliv på og i havbunnen. I dag huser dette landskapet bløtdyr som hjerteskjell og predatoriske snegler. Dette næringsfattige miljøet gir også livsrom for femarmede sjøstjerner, gravende kråkeboller og flerbørstemark.

Det er funnet flere områder med hardbunn (grus, stein og blokk), som gir livsgrunnlag for tette forekomster av nesledyret «dødmannshånd» Alcyonium digitatum, sammen med mosdyr og svamp. 

En stein med dekket av hvite koralldyr.
Koloni av Alcyonium digitatum (dødmannshånd) på stein. Dette koralldyret har mange små polypper som filtrerer vannet for små partikler, dyre-, og planteplankton.

Flyndrefisk er mestere i kamuflasje, og selv et trent øye kan overse den flate fisken som gjemmer seg på sandbunnen. Men her bor det også en rekke andre forskjellige fiskearter, som hyse, knurr, og fløyfisk, samt en og annen torsk.

en lilla fireflekket var som ligger flatt på sandbunnen
Fireflekket var, sammen med sandflyndre, rødspette og lomre er noen av de vanlige fiskene vi møtte på i området.
Fargerik fløyelsfisk over en havskjell dekket bunn
Fløyfisken er en av de mer sjeldne, og vakre, beboerne her. De finnes vanligvis på dybder mellom 20 og 100 meter.

Gjennom dette toktet har vi så langt fått et godt innsyn i Nordsjøens kompleksitet og biologiske mangfold. Observasjonene og dataene som er samlet, vil være uvurderlige for å sikre en bærekraftig forvaltning av marine ressurser, spesielt i lys av den kommende utviklingen av havvindområder. Toktet har ikke bare avdekket spennende bunnlevende dyr, men også understreket viktigheten av å ta vare på disse naturtypene for fremtiden.

Kontakt

Bilde av Kyrre Heldal Kartveit

Kyrre Heldal Kartveit

Havforskningsinstituttet
Havforsker
936 21 381
Bilde av Reidulv Bøe

Reidulv Bøe

Norges geologiske undersøkelse
Geolog og forsker
99091737