Gå til hovedinnhold
Nordsjøen Vindturbiner AdobeStock mareano

Vindturbiner til havs. Norske myndigheter planlegger en storsatsing på havvind. Foto: Adobe Stock

Forslag om Mareano-kartlegging for havvind

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) våren 2023 fram en oversikt over norske havområder de mener kan være egnet for energiproduksjon, spesifikt havvindanlegg.

Mareano er et program for kartlegging av havbunn, og Mareanos programgruppe ble bedt om å gjøre en kostnadsberegning for kartlegging knyttet til de foreslåtte områdene. Beregningen er nå gjort og beskrevet i et notat sendt til NVE.

Kunnskapshull kan fylles

- Et godt kunnskapsgrunnlag er alltid nødvendig for å kunne vurdere muligheter for, og konsekvenser av, energiproduksjon til havs. Gjennom Mareano-programmet har vi kartlagt havbunnen i nærmere 25 år. I Mareanos notat til NVE har vi skissert hvordan kunnskapshull knyttet til havvindsprosjekter kan fylles, forteller seniorforsker Terje Thorsnes ved NGU.

 Stortinget ba i juni regjeringen om følgende:

• Sikre at kartlegging av havmiljøet og sjøfugl integreres i beslutningsgrunnlaget frem mot konsesjonsbehandling.
• I forbindelse med statsbudsjettet for 2024, legge fram en helhetlig plan for naturkartlegging for de områder som blir aktuelle for norsk havvindutbygging.
• Videreføre og styrke Mareano-programmets arbeid med å øke kunnskap om havbunnen som har viktige funksjoner som leveområder, og om marine bunnøkosystemers tåleevne og sårbarhet for påvirkning og samlet belastning.

Foreslår to faser

Dette notatet, som ligger nederst i artikkelen her, konkretiserer hvordan Mareano kan bidra til å gjennomføre kunnskapsinnhentingen om havbunnen som Stortinget ber om.
 
- Fra Mareano-programmets ståsted foreslår vi at kartlegging og kunnskapsinnhenting i de aktuelle havvindsområdene deles i to faser. I første fase vil vi gjennomføre kartlegging med multistråle-ekkolodd, sedimentekkolodd, geologisk prøvetaking, bilder og filmopptak. I andre fase vil vi foreta mer detaljert kartlegging, med prøvetaking for biologiske og kjemiske analyser, sier Terje Thorsnes.

Notat kostnadsoverslag havvindområder Mareano 17102023.pdf

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775