Gå til hovedinnhold
Anemoner og korallar på havbotn. Foto: Mareano/Havforskingsinstiuttet

Nye resultat frå Mareano-kartlegginga i perioden 2020-2021 var noko av det som blei presentert på konferansen.

Foto: Mareano/Havforskingsinstiuttet

Mareano-konferansen 2021

Gjekk du glipp av Mareano-konferansen eller vil sjå han om att? No er opptak av konferansen tilgjengeleg.

Den første digitale utgåva av Mareano-konferansen gav deltakarrekord. På det meste følgde over 150 personar konferansen.  

Sidan 2005 har Mareano-programmet djupnekartlagt 288 750 km2. Det er berre 35 km2 mindre enn Noregs fastlandsareal. Vi veit no at Noreg har ei høgdeskilnad på ca. 8000 meter frå Molloydypet til Galdhøpiggen. Programmet har også kartlagt biologi, geologi og kjemi i til saman 254 140 km2 hav.  

– Kartlegginga i Mareano gir Noreg ny kunnskap som vi brukar for å komme oss nærare dei globale måla vi har sett oss, mellom anna blå økonomi, økosystembasert forvalting og berekraftig bruk, sa leiar av styringsgruppa i Mareano, ekspedisjonssjef Elisabeth Gabrielsen i Nærings- og fiskeridepartementet, då ho opna konferansen. 

Opptak av Mareano-konferansen 

Årets konferanse var delt opp i tre sesjonar, kor tredje sesjon vart avslutta med ein paneldebatt. Du kan sjå opptak på Youtube: 

Kva får du høyre og lære om? 

Sesjonen «nasjonale og internasjonale strategiar og prosessar» 

«Kartlegging av havbotnøkologi i havtiåret og i relasjon til havpanelets ambisjonar» med forskingssjef Peter Haugan frå Havforskingsinstituttet/Utanriksdepartementet.

«Kva skjer på hav? En oppdatering om aktuelle nasjonale prosesser» presentert av Geir Klaveness  frå Klima- og miljødepartementet. 

«Marine grunnkart i kystsona: Frå pilotprosjekt til nasjonalt program» med kartverkssjef Johnny Welle frå Kartverket. 

Sesjonen «nytt frå Mareano» 

«Nyheter frå Mareano – dei siste resultata frå kartlegginga», tverrfagleg frå dei utøvande einingane, presentert av: Pål Mortensen, forskar ved Havforskingsinstituttet; Lilja R. Bjarnadottir, forskar ved Noregs geologiske undersøking; Nicolien Haasbroek, senioringeniør i Kartverket. 

«Arbeidet med FAIR-prinsippane i Mareano» med leiar for FAIR-gruppa i Mareano, Geir Arne Håland Nordhus frå Kartverket. 

«Mareano-data i forsking» med forskingsdirektør Geir Lasse Taranger frå Havforskingsinstituttet. 

Sesjonen «kunnskapsdeling og bruk av Mareano-data» 

«Nordsjøen – kunnskap og kunnskapshol» med forskar Terje Thorsnes frå Noregs geologiske undersøking. 

«Informasjonsdeling for god sameksistens i norske havområde» med Jan Helgesen, Vice President Subsurface i Equinor. 

«Naturlege hydrokarbon-lekkasjar i Barentshavet og samanhengen med underliggande petroleumssysteme» med geolog Rune Mattingsdal frå Oljedirektoratet. 

Paneldebatt 

Nye marine næringar var tema i paneldebatten som blei leidd av Terje Thorsnes (Noreg geologiske undersøking). Til debatt stilte ressursforskar Gjert Dingsør i Fiskebåt, leitedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet, seniorrådgjevar Fredrik Myhre i WWF og spesialrådgjevar Dilek Ayhan ved Handelshøyskolen BI. 

Gruppebilete av paneldebattantar på Mareano-konferansen 2021.
Til paneldebatt møttest (frå venstre) ordstyrar Terje Thorsnes (NGU), Torgeir Stordal (Oljedirektoratet), Gjert Dingsør (Fiskebåt), Dilek Ayhan (Handelshøyskolen BI) og Fredrik Myhre (WWF).

Presentasjonar 

Kopi av presentasjonane vil ikkje bli delt på mareano.no. Viss du ønsker kopi av ein eller fleire av presentasjonane, kan du sende ein førespurnad til mareano@imr.no. Atterhald: Vi kan berre dele presentasjonar kor foredragshaldar tillét dette.

Kontakt

Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126

Les meir

Skyggerelieffbilde som viser 3D-modell fra Molloydypet og Molloyryggen.

Slik skal vi utforske dyphavet

20.10.2021

Forskerhjørnet: Det er et stort behov for kunnskap om miljøet i dyphavet for å kunne ta kunnskapsbaserte vurderinger. Gjennom forvaltningsplanarbeidet for Norskehavet har regjeringen påpekt kunnskapshull knyttet til miljøforholdene i de dype delene av Norskehavet.

Dyphavet terreng mareano nett

Mareano på dypt vann

20.10.2021

Kronikk: Mareano-programmet har i over 15 år gjennomført kartlegging av havbunnen på store deler av kontinentalsokkelen i Norskehavet og Barentshavet. Nå står dyphavene for tur.

illustrasjon, kartlagt område, karbon

Kart om karbonlagring

29.10.2021

Tre nye produkter er nå lagt til i Mareanos karttjeneste. Ett kart er viet sedimentasjonsrater, og to kart handler om organisk karbonlagring i sedimenter.