Gå til hovedinnhold
DW Figur 1 nett

Figur 1: 70-metersbakken, en ensom veiviser nord på Garsholbanken. Batymetridata fra Mareano/Kartverket, dataoppløsning på 5x5 meter. Illustrasjon NGU

70-metersbakken

Toktdagbok: Etter flere dagers kartlegging på Garsholbanken står videoriggen «Chimaera» på kanten av en ensom, krummet rygg som ruver opp i det ellers ganske flate landskapet nord i området (Figur 1). 

Etter å ha sett seg litt rundt på denne harde og steinete flaten, skal den sette utfor og gå ned den 70 meter høye skråningen, men hvordan havnet vi her? For å svare på det må vi skru klokka tilbake noen dager eller ~20 000 år, alt etter som.

Tidspunktet vil variere litt fra sted til sted, men for rundt 20 000 år siden ville utsikten vært ganske annerledes. På dette tidspunktet var isdekket fortsatt på sitt største, og strakte seg fra innlandet i Sverige, over Norge, og helt ut til Eggakanten i vest. Ved Eggakanten starter kontinentalskråningen, hvor det store vanndypet satte en stopper for videre utbredelse av isen. 
Breer og isdekker blir noen ganger omtalt som jordens pussepapir for sin evne til å slite ned fjell og skjære ut fjorder, men de er også ganske ryddige, i hvert fall når de vokser, og frakter med seg eller skyver foran seg «pussestøvet». Når isdekket er på sitt største kan det nesten virke som et samlebånd som transporterer sedimenter fra land og ut til kontinentalskråningen og -sokkelen. Denne samlebåndseffekten fortsetter også når isen trekker seg tilbake, og denne historien kommer tydelig frem på Garsholbanken i Norskehavet.

Kart over Garsholbanken
Figur 2: Kart over Garsholbanken med oversiktskart innfelt i nedre venstre hjørne. Kartet til venstre indikerer havdypet og kartet til høyre viser hardheten til havbunnen fra myk (fiolett) til hard (gul). Den tykke stiplede linjen viser vestgrensen for utbredelsen av isen, mens den tynne viser skillet mellom området med sakte og hurtig tilbaketrekkning. Det stiplede oransje boksen viser plasseringen av Figur 1 & 4. Batymetridata fra Mareano/Kartverket, dataoppløsning på 5x5 meter. Illustrasjon NGU

På Garsholbanken går det et tydelig skille omtrent midt i området, hvor isens oppførsel har vært ganske forskjellig (Figur 2 & 3). I nord er det ganske flatt med noen få, men svært høye rygger (opp mot 100 meter), mens det i sør er en gradvis stigning og en serie med små rygger (rundt 5 meter høye). Disse ryggene er morener, og forskjellen mellom dem forteller flere interessante historier om slutten av siste istid i området. Serien med små morener i sør indikerer at tilbaketrekningen i sør har gått ganske sakte og trinnvis tilbake oppover banken. De få morenene i nord og den flate bunnen viser at tilbaketrekningen her har gått ganske raskt, med noen lengre pauser der «samlebåndet» har fått tid til å sette fra seg materiale før neste steg startet (Figur 3). Men la oss gå tilbake til «Chimaeraen», for ikke alle ryggene i nord har den samme historien (Figur 2 & 4).

Tilbaketrekking, is , skisse, Garsholbanken
Figur 3: Eksempelskisse for tilbaketrekningen av isdekket over Garsholbanken. Numrene indikerer rekkefølgen som områdene ble isfrie. Den tykke stiplede linjen viser grensen for den maksimale utbredelsen av isen. Batymetridata fra Mareano/Kartverket, dataoppløsning på 5x5 meter. Illustrasjon NGU.

Ryggen der «Chimaeraen» står, og som her uoffisielt er døpt til 70-metersbakken, er en del av en landform som har et ganske beskrivende, om ikke spesielt kreativt navn kjent som grop-haug-par (hill-hole pair). Selve prinsippet bak dannelsen av ryggen er ganske enkelt, hvor breen delvis har fungert som en «isskje» som delvis fryser seg fast til/graver seg ned i underlaget og deretter skyver/drar og vipper det opp og foran seg (Figur 4, 5 & 6). Resultatet av dette blir, som navnet, en tydelig grop med en stor rygg foran. Grop-haug-par kan også brukes for å vise retningen til isbevegelsen, da ryggen vil bli skjøvet frem i isens retning.

dybdekart, 70-metersbakken, Garsholbanken
Figur 4: Dybdekart av 70-metersbakken. Både ryggen og gropen bak skiller seg tydelig ut fra det omliggende landskapet. Den hvite linjen viser plasseringen av det akustiske profilet i Figur 4. Det er en tydelig forskjell i materiale på ryggen (R2419) og på flaten rundt (R2420). Batymetridata fra Mareano/Kartverket, dataoppløsning på 5x5 meter. Video fra Mareano/HI. Illustrasjon NGU

Selv om moreneryggene kanskje er de mest tydelige tegnene på materiale som har blitt lagt igjen av isen, så finnes det også andre sedimentavsetninger. Under tilbaketrekningen vil det ved fronten av isen bli pumpet ut fint materiale, hovedsakelig leir og silt, som er fraktet av smeltevann og som spres utover som en sky av sedimenter. Samtidig vil større og mindre biter av isen brytes av og bli fraktet bort fra breen (Figur 5). Disse bitene er kjent som isfjell, og vil gradvis smelte i havvannet. Når dette skjer vil sedimentene som er fanget i isen (blant annet grus og stein) regne ned over havbunnen som «marin snø». Resultatet av dette er at vi mange steder på Garsholbanken finner ganske hard havbunn som er dekket av et teppe med finere materiale. Dette ble bekreftet etter et vellykket nedslag med «Chimaeraen» i den marine snøen i bunnen av bakken ved R2420.

Profil av 70-metersbakken
Figur 5: Øverste) Profil av 70-metersbakken registrert med sedimentekkolodd (TOPAS). Både høyden og formen til ryggen kommer tydelig fram. Midtre) Den røde pilen indikerer området der høyden har økt, mens de blå viser området der den har blitt redusert. Nedre) Eksempelskisse av tilbaketrekningen av isen, hvor finere sedimenter legger seg over morenen.  Akustiske data fra Mareano/HI. Illustrasjon NGU.

3D-batymetri av 70-metersbakken

3D-batymetri av 70-metersbakken

3D-batymetri av 70-metersbakken
Figur 6: 3D-batymetri av 70-metersbakken. Batymetridata fra MareanoKartverket, dataoppløsning på 5x5 meter. Illustrasjon NGU.