Gå til hovedinnhold
Figur1 koraller Sklinna Norskehavet2

Skyggerelieffbilde som viser 3D-modell med vekslende havbunn. Korallstrukturer og flatere områder. Dybde 280 meter.

MAREANO kartlegger sokkelen i Norskehavet – koraller observeres på rekke og rad

Flere områder på sokkelen i Norskehavet er blitt kartlagt med flerstråle ekkolodd i 2018 og 2019. I terrengmodellene kan det observeres korallformasjoner i store områder. De ferdige terrengmodellen er nå klare til bruk for alle interesserte.

Havbunnskartleggingsprogrammet MAREANO kartlegger havbunnen i norske havområder, og i 2018 og delvis i 2019 er det er det kartlagt flere områder på sokkelen i Norskehavet (se kart nederst). Dybdekartleggingen er i hovedsak gjennomført av underleverandør Fugro Germany Marine, men noen områder er også sjømålt med Kartverkets eget fartøy Hydrograf. De havgående fartøyene som er benyttet i denne kartleggingen har vært utstyrt med moderne flerstråle ekkolodd (EM710). 

Her presenteres et utvalg bilder som viser skyggerelieff av terrengmodell av havbunnen. Terrengmodellen er en digital 3D-modell med oppløsning på 5 meter. Vi har valgt ut områder med koraller og andre tydelige strukturer, men det finnes også områder der det er mindre variasjoner.

Korallrevene står tydelig frem som hauger eller rygger på terrengmodellene, og det ser ut til at mange av revene ligger på toppen av langstrakte rygger. Ryggene ble dannet for mer enn 10 000 år siden, i forbindelse med at mer enn 1 000 meter tykke isdekker beveget seg vestover over sokkelen, fra midtnorske fjellområder og ut til eggakanten. En del av korallrevene ligger også langs kanter på tvers av ryggene – dette kan være bergartslag som stikker opp av løsmassene.

De avlange korallrevene har alle samme orientering i lengderetningen – dette er sannsynligvis et resultat av revene får en orientering i forhold til bunnstrømmer som frakter med seg mat.
Selv om det er mulig å se slike revbyggende koraller i terrengmodellene, basert på den karakteristiske formen, så er det ikke mulig å se om det er levende eller død korall.

Korallrevene varierer i høyde, og i eksempelet i figur 4 er de opptil 15 meter høye.

Figur 1: Skyggerelieffbilde som viser 3D-modell med vekslende havbunn. Korallstrukturer og flatere områder. Dybde 280 meter.
Figur 2: Skyggerelieffbilde som viser 3D-modell hvor avlange korallrev ligger oppå rygger som ble dannet da isdekket beveget seg vestover for mer enn 10.000 år siden. Dybde 290 meter.
Figur 3: Skyggerelieffbilde som viser 3D-modell med pockmarks. Disse forsenkningene er dannet ved at gass eller væske har strømmet ut fra havbunnen, fra dypere lag. Dybde 390 meter.
Figur 4: Øverst vises skyggerelieffbilde av 3D-modell med 2 meter oppløsning. Dybdeprofilet som er vist under, er langs den hvite linjen som krysser et korallområdet. Det er 5 meter mellom linjene på den vertikale aksen (dybde) og 100 meter mellom linjene på den horisontale aksen (distanse). Profilet er litt over 1 300 meter langt. Det høyeste korallrevet i profilet er 15 meter høyt.

Hensikten med MAREANOs kartlegging av sokkelen i Norskehavet er å dokumentere naturmangfoldet, og bidra med kunnskap til forvaltning av området. Dybdekartleggingen følges opp med geologiske, biologiske og kjemiske undersøkelser fra og med høsten 2019.

Alle bildene er fra utsiden av territorialgrensen og er basert på terrengmodeller med 5 meter oppløsning og 2 meter oppløsning (gjelder kun figur 4). Innenfor territorialgrensen er høyoppløselige dybdedata gradert, og det er kun tillatt å publisere terrengmodeller med 50 meter oppløsning eller grovere. Terrengmodellene er ferdig og tilgjengelig for bruk.
Figur 5: Dekning av multistråledybdedata og terrengmodeller på sokkelen i Norskehavet.

 

Les mer om dybdekartlegging og dybdedata:
Dette er dybdekartlegging 
Tilgang på dybdedata 

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024