MAREANOs kartklient

Resultater fra MAREANO blir presentert blant annet gjennom et kartbasert grensesnitt. Norsk Marint Datasenter ved Havforskningsinstituttet har utviklet og drifter kartklienten. Utviklingen av den startet i 2005.

Etter en gjennomgang av tilgjengelig teknologi, ble det valgt en kartklient som baserer seg på å sammenstille kartlag fra forskjellige karttjenester ved bruk av Web Map Service (WMS) standarden. Bruken av WMS gjør at hver enkelt institusjon kan drifte sine egne karttjenester. Dermed trengte ingen av partnerne å ta på seg hele jobben med å presentere dataene fra programmet, alle kan presentere sine egne resultater. Byggingen av kartportalen tok utgangspunkt i en standard karttjenesteløsning fra ESRI (produsent som lager GIS-programvare) som baserte seg på lokale karttjenester. Denne ble bygd om til å håndtere WMS-tjenester fra eksterne kilder, og setter disse sammen til nye kart.

Utviklingen av den nye kartportalen medførte en to lags oppbygging. Kartene som brukerne ser, settes sammen i en egenutviklet database. Basert på dette blir WMS-lag hentet fra de enkelte institusjonene og vist i kartklienten.

Startsiden på kartklienten
Startsiden til kartklienten. I boksen til venstre kan brukerne velge mellom ferdige kart eller å sette sammen egne. Informasjon om det kartet viser, står i boksen på høyre side.

Kartfremvisning

Kartfremvisningsdelen av systemet er delt i to:

Kartklientsløsningen fra ESRI ble omformet til å bruke informasjon fra administrasjonsdatabasen til å generere de riktige adressene som man bruker til å bygge opp kartbildene.

Løsningen bruker PHP på serversiden for å sende de riktige dataene til kartklienten, og JavaScript på klientsiden for å sette sammen dataene og generere adressene som trengs for å hente ned bildene fra WMS-serverne. Bruk av AJAX kall fra nettleseren til serveren gjør at man ikke trenger å oppdatere hele siden for å oppdatere kartene og de andre delene av siden.

Ferdige kart

De ferdige kartbildene er satt sammen av forskere i samarbeid med informasjonsmedarbeiderne som jobber med MAREANO. Kartbildene er gruppert etter tilhørighet til de forskjellige områdene som blir kartlagt i MAREANO.

Ferdig kart
Eksempel på et ferdig kart. Dette kartet heter "Hola korallfunn", og ligger under "Biologisk mangfold og naturtyper".

De ulike kart-kategoriene:

MAREANO-aktiviteter er det kartbilder som viser hvilke deler av havet som har blitt utforsket i MAREANO programmet. Det finnes også kartbilder hvor brukeren kan se bilder og video fra forskjellige områder.

Dybdekart: inneholder primært kartbilder som har hovedfokus på dybdeforholdene i sjøen. Man finner også kartlag som viser hvilke deler av havområdene som har blitt kartlagt med både enkeltstråle og multistråle ekkolodd. Kartbildene i denne kategorien er primært basert på WMS tjenester fra Statens Kartverk Sjøkartverket.

Havbunn og vannmasser: kartbilder hvor hovedfokuset ligger på hvordan havbunnen er sammensatt og hvordan den har blitt som den er. Her er kartbildene primært basert på tolking av de detaljerte dydbdedataene som Statens Kartverk Sjø har samlet inn.  Tolkingen blir utført av NGU, og de bruker også dataene som blir samlet inn under toktene som de utfører i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Biologisk mangfold og naturtyper: kartbilder som primært fokuserer på resultatene som kommer fra de biologiske prøvene. Man finner også kartlag som viser naturtypefordelingene som har blitt registrert på Tromsøflaket, og oversikt over sårbare naturtyper.

Bestandsutbredelse: viser utbredelsen av forskjellige fisker og pattedyr i norske farvann. Informasjonen til disse kartene kommer fra Havforskningsinstituttet.

Miløkjemi og forurensing: kartlag som viser de kjemiske resultatene fra både prøvetakingene i MAREANO og tidligere prøvetakinger utført av Havforskningsinstituttet og NGU. Kartbildene som ligger under denne kategorien kommer fra både Havforskningsinstituttet og NGU.

Næringsaktivitet: kartbilder som viser sammenstillinger av kartlag fra Oljedirektoratet og Havforskningsinstituttet. Disse viser mellom annet hvordan fiske- og korall- utbredelsene er i forhold til oljevirksomhet.

Andre kart: kartbilder som ikke passer inn under de andre kategoriene, blant annet en del sammenstillinger av kart fra tidligere prosjekter utført av partnerne i MAREANO -programmet.

Lag ditt eget kart

Lag ditt eget kart er en funksjon som er utviklet for å gi brukerne av www.mareano.no mulighet til å sette sammen sine egne kartbilder. Brukerne har tilgang til alle kartlagene som brukes for å generere de ferdige kartbildene pluss noen til. De ”ekstra” kartlagene er for det meste andre typer bakgrunnskart, men det finnes også noen kartlag som gir mer informasjon om både liv og oppbygging av norske havområder. Det ligger for eksempel ute kartlag for en del kjemiske stoffer som ikke er tilgjengelige blant de ferdige kartene. Man kan også finne kartlag som gjør det enklere å bruke andre tjenester. Et slikt kartlag er D-celle kartlaget fra Statens kartverk Sjøkartverket. Dette kartlaget viser de forskjellige cellene som man kan bruke for å bestille data fra Sjøkartverket.

Når man bruker denne delen av kartportalen har brukerne flere verktøy tilgjengelige enn når de ser på de ferdige kartene. Foruten å kunne velge bestemte kartlag, kan man også velge rekkefølgen på kartlagene. Dermed kan brukerne konstruere kart som er akkurat slik som de ønsker basert på kartgrunnlaget som er tilgjengelig i portalen.

En annen funksjonalitet som er tilgjengelig i denne delen av kartportalen, er muligheten til å hente ut informasjonen som ligger lagret i kartlagene hos distributøren. Det kan være informasjon om verdiene som ligger til grunn for kartlaget eller informasjon om metadata som er registrert for et gitt punkt.

Administrasjonsdatabase

Den bakenforliggende databaseløsningen gjør det mulig for alle institusjonene som er involvert i MAREANO å opprette, redigere og slette linker til karttjenester som skal legges ut på www.mareano.no. Etter at en ny karttjeneste er lagt til, kan kartlagene som skal vise, hentes ut og legges til som egne kartlag i databasen. De nye kartlagene kan kombineres med andre kartlag som allerede er registrert i databasen for å sette sammen nye kartbilder. Man kan også velge å legge kartlaget til kategorier som bare er synlige for brukere som setter sammen sine egne kart. Så fort dette er gjort vil menyene i kartklienten være oppdatert, og brukerne vil ha tilgang til de nye kartlagene.

Tegnforklaring og tekst som omhandler kartlagene på www.mareano.no blir også definert i administrasjonsdatabasen. Dermed har man gjort seg uavhengig av den informasjonen som ligger i karttjenestene, og tegnforklaringene kan gjøres mer lik for hele portalen. Det har også ført til kartportalen kan være flerspråklig uten at tjenestene som blir tatt inn i portalen trenger å være det.

Siden alle partnerne i MAREANO har full tilgang til å legge ut nye data i databasen, blir resultatene gjort tilgjengelige av de respektive institusjonene så fort de er klare. Hver institusjon har også ansvaret for å sette sammen sine egne kartbilder slik at kartene blir bygget opp på den måten de mener er best.