MAREANO etter 10 år

På MAREANO-konferansen 2015 hadde vi fokus på hva vi har oppnådd etter å ha kartlagt i Barentshavet og Norskehavet siden 2005. Under kan du se alle foredragene.

Foreløpig program:

Åpning

08.30 – 09.00

Registrering                                                                       

08.55 – 09.00 

Film - glimt fra 10 år med bunnkartlegging

09.00 – 09.05                    

Velkommen
Ved Aksel Eikemo, leder av MAREANOs programgruppe

09.05 – 09.25
 

Innledningsforedrag
Foredragsholder: Amund Drønen Ringdal, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet

 

10 år med MAREANO

09.25 – 09.45

                           

                  

Unikt samarbeid gir uvurderlig kunnskap
Ingen andre land kartlegger havbunnen i samme utstrekning som Norge gjør gjennom MAREANO. Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har i internasjonal sammenheng et unikt og nært samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser.
Foredragsholder: Evert Flier (Kartverket sjødivisjonen), Tore Nepstad (Havforskningsinstituttet) og Morten Smelror (Norges geologiske undersøkelse)

09.45 – 10.05      

 

Nytte og erfaringer i forvaltningsplanarbeidet – fortid og fremtid
Resultatene fra MAREANO brukes i arbeidet med forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet. Hvilken type data får de fra MAREANO og hva trenger de?
Foredragsholder: Cecilie von Quillfeldt, Polarinstituttet

 

10.05 – 10.30

Pause

10.30 – 10.50       

MAREANO – borte bra, hjemme best?
Foredragsholder: Johan H. Williams, leder MAREANOs styringsgruppe

Resultater fra MAREANO

10.50 – 11.40

                         

Nye resultat
Presentasjon av nye kart og andre produkter. Videoopptakene fra MAREANO kan gi opplysninger om bl.a. søppel på havbunnen. Prosjektet har også tatt i bruk oseanografi i biotopmodellering, og det er gjennomført et eget metodeprosjekt for å finne den beste kartleggingsstrategien.
Foredragsholdere: Hanne Hodnesdal (Kartverket), Lilja Rún Bjarnadóttir (NGU), Børge Holte (Havforskningsinstituttet)

11.40 – 12.00

 

Hvilke kjemidata har vi og hvordan brukes de?
Flere hundre sedimentprøver er analysert for innhold av både naturlige og menneskeskapte kjemiske stoffer, deres kilder og når de ble avsatt på sjøbunnen. Menneskenes industrielle aktivitet har satt sine spor også i sedimenter i åpent hav.
Foredragsholder: Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.20

 

Hvor mye energi produseres i og på havbunnen?
Havbunnen utenfor Norge er en av verdens mest produktive. Alle dyrene som lever på og nede i bunnen produserer energi. Denne bioenergien danner grunnlaget for det rike fiskelivet i området. Hvor mye energi produserer bunndyrene og hvordan varierer dette fra sted til sted?
Foredragsholder: Anne Helene Tandberg, UiB

13.20–13.40

 

Havbunnen lekker – kartlegging av naturlige gassøyler og naturtyper Klimagassen metan lekker fra havbunnen, og skaper spesielle naturtyper på havbunnen med rikt dyreliv. Ny teknologi har gitt unike muligheter for å kartlegge og forstå disse prosessene.
Foredragsholder: Terje Thorsnes, NGU

Bruk av resultater fra MAREANO

13.40 – 14.00

 

Fisk smartere!
MAREANO produserer kart over terreng, sediment og naturtyper. Disse kartene kan brukes av fiskerinæringen til å fiske mer effektivt og skånsomt.
Foredragsholder: Oddvar Longva, NGU

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 14.35

 

Petroleumsnæringens bruk av MAREANO-data – nå og i fremtiden
Hvilke typer MAREANO-data bruker petroleumsnæringen i dag, og hvilke kan de eventuelt bruke mer av. Hvordan oppnå en vinn-vinn situasjon?
Foredragsholder: Einar Lystad, Norsk olje og gass

14.35 – 15.00

                         

 

Fremtidens forskere bruker også MAREANO-data!
MAREANOs data brukes i studentoppgaver innen flere temaer. De unge forskerne gir oss noen smakebiter.

 • Benthic communities in the Lofoten-Vesterålen region
  Foredragsholder: Marc Jürgen Silberberger, UiN
 • Se pdf av presentasjonen

 • The collapse of an ice sheet: finding the clues with MAREANO
  Foredragsholder: Mariana S. R. Esteves, PhD-stipendiat ved Senter for gasshydrat, miljø og klima (CAGE), UiT

 • Monitoring the environment: the importance of pre-impact baselines
  Foredragsholder: Noortje Dijkstra, Postdoktor, UiT
 • Se pdf av presentasjonen

Avslutning

15.00 – 15.15

       

10 år med MAREANO – en oppsummering
Foredragsholder: Aksel Eikemo, leder MAREANOs programgruppe