Nye målinger av hydrokarboner

Kartene over nivåer av hydrokarboner er nå oppdatert med resultatene fra de 23 lokalitetene som ble undersøkt i 2010. Også denne gangen er nivåene lave alle steder hvor det ble tatt prøver.

Eksempel på kjemikart.
Eksempel på kjemikart.

Prøvene ble innsamlet på to tokt i hhv. juli-august og september-oktober 2010. Det var tre prøvetakingsstasjoner i det såkalte ”Finnmarkstransektet” nord for Finnmarkskysten, mens resten av prøvene kommer fra områdene Troms III vest for Tromsø og Nordland VI sør-vest for Lofoten. Sedimentene ble analysert for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og totalt innhold av hydrokarbon (THC). Begge stoffgruppene er kun funnet i lave konsentrasjoner. For overflatesedimenter, som vises i kartene, kommer alle resultatene i Klif tilstandsklasse I, ”bakgrunnsnivå”, for indikatorforbindelse-gruppen PAH16. Nivåene i dypere sedimentlag øker litt enkelte steder, men heller ikke disse prøvene viser tegn på betydelig forurensning.