Vil videreføre MAREANO i Norskehavet

I forslaget til Forvaltningsplan for Norskehavet som regjeringen la fram i dag, blir videreføring av MAREANO nevnt som et av tiltakene for å sikre en helhetlig forvaltning av det marine miljøet i dette området.

I Stortingsmeldingen står det mellom annet at:

  • ”Kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet vil bidra til å øke kunnskapen om utbredelsen av naturtyper og gi grunnlag for en bedre beskyttelse av sårbare naturtyper.”
  • ”Regjeringen har som ambisjon å sikre kartlegging av og styrking av kunnskap om Norskehavet. Dette skal gjennomføres ved å videreføre MAREANO-programmet. Gjennom MAREANO-programmet blir også verdifulle og sårbare miljøverdier identifisert og kartfestet. Bunnkartlegging er nødvendig for å kunne utvikle kostnadseffektive virkemidler som sikrer en bærekraftig bruk av områdene.”

Les hele Stortingsmeldingen.